Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensnings-regelverket, Sunndal kommune - høring

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensnings-regelverket, Sunndal kommune, Møre og Romsdal legges ut på høring med merknadsfrist 31.12.20.

Saksbehandling tilknyttet søknader om utslipp/påslipp i henhold til forurensningsforskriften, skal i utgangspunktet finansieres ved selvkostprinsippet. Stadig flere kommuner krever gebyr for disse tjenestene, mens Sunndal kommune dekker disse kostnadene i dag via driftsbudsjettet. 
 
I tillegg er kommunene pålagt å føre tilsyn med at eksisterende avløpsanlegg ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. 

Forskriften gir kommunen hjemmel til å kreve gebyrer for saksbehandling og tilsyn/kontroll for de områdene hvor kommunen er forurensningsmyndighet. 

Se høringsforslaget her. (PDF, 180 kB)

Etter høringsrunden skal saken igjen behandles av Teknikk-, miljø- og kulturutvalget, før oversendelse til kommunestyret for sluttbehandling. 


Merknader sendes til 

Sunndal kommune,
v/ Tekniske tjenester
Pb 94
6601 Sunndalsøra

eller på epost til post@sunndal.kommune.no


Merknadsfrist: 31. desember 2020

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra