Endring av reguleringsplan for Fossagrenda 1982 - melding om planstart for B15

Sunndal kommune starter opp regulering av felt B15 innenfor "reguleringsplan for Fossagrenda 1982", vedtatt 18.06.1984. Felt B15 ligger innenfor Sunndal kommunes eiendommer gnr. 40, bnr. 64 og 65.

I gjeldende reguleringsplan er felt B15 regulert som et område for gruppebebyggelse der det kreves en samlet bebyggelsesplan. Dette betyr at kommunen ikke kan selge tomter for frittliggende småhusbebyggelse før en detaljreguleringsplan er på plass.

Aktuelle nye arealformål i felt B15 er småhusbebyggelse med 3-4 boligtomter, adkomst, gang-/sykkelveg og snuplass for gate syd i området. Området er på 3,6 daa.

Bestemmelsene for det nærliggende planområdet Jøntelhaugen vil bli vektlagt ved utarbeidelse av nye bestemmelser for felt B15.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler om det er spørsmål til saken.

Vi ber om tilbakemelding innen 25. januar 2019.

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Mobil 900 71 155

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00