Detljregulering av sentrumsbarnehage, varsel om planoppstart

Sunndal kommune varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny sentrumsbarnehage på Sunndalsøra.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Sunndal kommune se kontaktinformasjon til høyre. Frist for innspill til planarbeidet er 30. september 2020. 

Kart over ulike alternativer som er vurdert (markert med blått). Gul sirkel markerer området det startes opp arbeid med reguleringsplan på. 

 

Planleggingen er helt i startfasen, det er ikke vedtatt noen plan ennå, det blir planprosessen med innspillfase, høringsfase og politisk vedtak som sier hva resultatet vil bli. Grunnen til at vi ikke har annonsert oppstart av planarbeidet før nå er at vi måtte vite fra politikerne hvilket område vi skulle starte opp planarbeidet på for å kunne varsle berørte naboer.

Det skal sikres en åpen prosess før en reguleringsplan kan vedtas. Prosessen nå er at vi annonserer oppstart av planarbeidet med brev til naboer, myndigheter, kommunale tjenester, råd og aktuelle fagforeninger slik at alle berørte kan komme med innspill til planarbeidet.

Samtidig vil det bli varslet oppstart i Driva og Aura avis slik at det blir tilgjengelig for alle. Alle som ønsker kan sende inn innspill til planarbeidet. 

Etter innspillfasen blir det utarbeiding av et reguleringsplanforslag med forslag til plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og vurdering av konsekvenser. Viktige tema i reguleringsprosessen blir adkomstforhold og rammer for ny bebyggelse med byggegrenser og utnyttelsesgrad.

Reguleringsplanen vil avklare ytre rammer for prosjektet. Detaljert plassering av bygget og utformingen av uteområdet vil ikke bli bestemt før etter at reguleringsplanen er vedtatt. Da må bygget og uteområdet detaljprosjekteres av arkitekt.

Kart over foreløpig plangrense (sort stiplet strek) ved varsel om planoppstart  

Kom med innspill til planarbeidet

Alle kan sende inn innspill til planarbeidet. Innspill sendes til Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon og adresse til høyre.

Frist for å sende inn innspill er 30. september 2020.

 

Dokumenter:

Saksprotokoll kommunestyret, oppstart av detaljregulering for ny sentrumsbarnehage (PDF, 168 kB)

Saksframlegg, ny sentrumsbarnehage - lokalisering (PDF, 543 kB)

Hefte, ny sentrumsbarnehage - lokalisering 14.04.2020 (PDF, 4 MB)

Brev med varsel om oppstart (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra