Detaljregulering for utviding av Sunndal næringspark, kunngjøring av vedtatt plan

Sunndal kommunestyre har vedtatt detaljregulering for utviding av Sunndal næringspark.  

Vedtak i Sunndal kommunestyre sak 51/21 dato 16.06.2021:

Sunndal kommunestyre vedtar detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran, alternativ med 20 meter bred grønnkorridor, planid.20200420.

Til punkt i saksopplysninger vedrørende utslipp av støv, støy og lukt: 3i) Tiltakshaver skal påse at støynivået for omgivelsene fra næringsvirksomheten tilfredsstiller grenseverdiene i Miljødepartementets støyretningslinjer T-1442 eller senere oppdateringer. Tiltakshaver skal påse at utslipp til luft, grunn og vann tilfredsstiller forurensningsforskriften med tilhørende veileder TA 3019 eller senere oppdateringer. Tiltakshaver skal påse at støynivået for omgivelsene fra næringsvirksomheten tilfredsstiller grenseverdiene i Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 eller senere oppdateringer. Dersom det søkes om bygging av anlegg som det er sannsynlig at ved lukt, røyk eller annen måte kan virke sjenerende for nærliggende boligområder, skal byggesøknad behandles som dispensasjon iht. delegeringsreglement.

Administrasjonen foreslår en grense for luktverdiene for reguleringsplanen næringspark på Håsøran.

Tilsvarende deler av reguleringsplan for Håsøran Sunndal næringspark planid. 20110800 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

 

Dokumenter i saken ligger vedlagt, se liste under. Opplysninger om klage og innløsning ligger i kunngjøringsbrevet.

 

Dokumenter:

Vedtak av plan (PDF, 204 kB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 596 kB)

Plankart vedtatt (PDF, 906 kB)

Bestemmelser vedtatt (PDF, 648 kB)

Saksframlegg sluttbehandling (PDF, 275 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

ROS (PDF, 2 MB)

Merknader og høringsbrev (PDF, 8 MB)

Illustrasjonsplan og avtale Sjølsengbanen (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 842 kB)