Detaljregulering for Skarfjell næringspark, varsel om oppstart

Det kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for Skarfjell Næringspark. Planforslaget utarbeides som en privat plan (detaljregulering) på oppdrag fra Skarfjell Utvikling AS av plankonsulent Marit Ingrid Erstad.

Frist for innspill er 22. juni 2021.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet bes rettet til Marit Ingrid Erstad på e-post erstadmie@gmail.com, tlf. 901 19 113.

Kopi av innspill bes sendt til post@sunndal.kommune.no

Klikk for stort bilde 

Planområdet ligger ved rv. 70 nord for Leikvoll idrettsanlegg på Ålvundeid i Sunndal kommune.

Området avgrenses langs eiendoms­grensen mot nord, øst og syd. Mot vest inkluderes også riksvegen med en bit av reguleringsplan for rv. 70 gang-/sykkel-veg Leikvoll-Åram.

Klikk for stort bildeForeløpig planavgrensning er vist på kartet med rød strek.                                    Eiendomsgrensen for gnr. 94, bnr. 47 er vist på kartet med grønn strek (mot nord, øst og syd er den her delvis skjult av plan-grensen).                                                    Planområdet totalt utgjør ca. 27 daa.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etableringer, som ny dagligvarebutikk, selvbetjent drivstoffanlegg, ladestasjoner for elbiler, turistinfo og utendørs parkfasiliteter for besøkende samt adkomst fra riksveg 70. Resterende areal disponeres til annen lokal næringsutvikling. Som et opp­startprosjekt bygges det to bygninger til lagring/garasje knyttet til egen bedrift, samt muligheter for salg av garasjeenheter til aktuelle interessenter.

Alle berørte kan komme med innspill til planarbeidet. Etterpå blir det utarbeidet planforslag og deretter ny høring av planforslaget med ny mulighet for å komme med merknader før planen kan vedtas av Sunndal kommunestyre.

For nærmere informasjon, se vedlagte varselbrev om oppstart av reguleringsplan for Skarfjell Næringspark (PDF, 393 kB). Vedlegg som følger brevet:

1. Planinitiativ (PDF, 251 kB)

2 Skisseplan Skarfjell Næringspark (PDF, 4 MB)

3 Referat fra oppstartsmøte 23.03.2021 (PDF, 194 kB)

4 Referat fra befaring 25.03.2021 avkjøring fra rv. 70 (PDF, 3 MB)

 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet bes rettet til Marit Ingrid Erstad på e-post erstadmie@gmail.com, tlf. 901 19 113.

Kopi av innspill bes sendt til post@sunndal.kommune.no

Frist for innspill er 22. juni 2021.