Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, høring og offentlig ettersyn

 Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger sendes herved ut på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. juni 2022.

Saken gjelder trafikksikkerhetstiltak i Sandeområdet og Presthagan i Sunndal kommune. Det er behov for et bedre og sikrere nett for myke trafikanter med bredere fortau, gang-sykkelveger og tryggere krysningspunkter.

Det legges også ved diverse utsnitt av plankartet i større målestokk slik at løsningene vises bedre.

Langs Hagavegen og Trøagata er hovedløsningen å endre gateprofilet slik at fortauet blir bredere. Dette gjøres ved at kjørebanebredden endres fra 7 til 6 meter og 1 metringen tillegges fortauet. For å få til god framkommelighet for alle brukergrupper også rullestolbrukere og barnevogner etc. er det også behov for bedre løsninger i vegkryss men bredere passasje og nedsenket kantstein. For å få til dette er det behov for å ta litt av enkelte hjørner på noen tomter. For å belyse dette er det vedlagt utsnitt plankart hjørner og kryss.

Det er vist to alternativer i området øst for ungdomsskolen. På alternativ A er det vist gang- og sykkelveg øst for ungdomsskolen og på alternativ B er det vist innregulering av kjøreveg øst for ungdomsskolen. Øvrige deler av alternativene er like. Det vises til planbeskrivelsen og saksframlegget.

Merknader til planforslaget sendes Sunndal kommune jfr. kontaktinformasjon til høyre, innen 8. juni 2022.

Vedlegg: 

Plankart til offentlig ettersyn, alternativ A (PDF, 884 kB)

Plankart til offentlig ettersyn, alternativ B (PDF, 914 kB)

Bestemmelser (PDF, 617 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 60 kB)

Vedtak 1. gangs behandling (PDF, 60 kB)

Utsnitt plankart hjørner og kryss (PDF, 783 kB)

Utsnitt kryss ved videregående (PDF, 378 kB)

Utsnitt Hagavegen (PDF, 464 kB)

Utsnitt Trøagata (PDF, 458 kB)

Utsnitt alternativ A gangveg (PDF, 358 kB)

Utsnitt alternativ B Kjøreveg (PDF, 548 kB)

Utsnitt plankart barneskolen (PDF, 374 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra