Detaljregulering for ny bru ved rv. 70 Romfo, varsel om oppstart

 Det varsles om oppstart av arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Romfo. Innspill til planarbeidet sendes til Statens vegvesen innen 14.07.2021.

Eksisterende bru på rv. 70 ved Romfo tilfredsstiller ikke gjeldende brukskrav. For å sikre et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem iverksettes arbeid med å regulere arealer for å etablere ny bru.

Målet med prosjektet er å utarbeide en reguleringsplan med tilhørende veglinjer, slik at ny bru kan realiseres på strekningen.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 14.07.2021. Innspill sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no. Oversendelsen merkes «21/50349».

Har du spørsmål, kan du også kontakte Bjørn Ove Rotlid på telefon 982 10 956 og e-post bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no eller eller Karoline Valle på telefon 99 69 68 64 eller e-post karoline.valle@vegvesen.no 

Mer informasjon er tilgjengelig på www.vegvesen.no/vegprosjekter og www.sunndal.kommune.no.

Oppstart av planarbeidet varsles med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Brev varsel om oppstart (PDF, 410 kB)

Planinitiativ (PDF, 238 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 685 kB)

Planområde (PDF, 678 kB)