Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, varsel om oppstart av planarbeid

 Det varsles herved oppstart av arbeid med detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 i Sunndal kommune.

Arealet er regulert til barnehage i dag. Villabyen barnehage er nedlagt. Eiendommen planlegges omregulert til boligformål.  

Innspill til planarbeidet sendes til Sunndal kommune med brev eller epost innen 04. oktober 2021.

Planområde

Planområdet omfatter reguleringsplan for Villabyen barnehage planid. 19900500 med eiendom gnr. 51, bnr. 540 som eies av kommunen. I tillegg til selve eiendommen tas vegareal på tilstøtende gater og gang- sykkelvegen med i planområdet for å avklare frisiktsoner, byggegrenser mm. Tilgrensende areal i hjørnet mot øst tas også med for avklaring fordi det her ikke er samsvar mellom bruk og gjeldene reguleringsplan.

Vedlagt ligger brev om kunngjøring av planstart hvor bakgrunn for planen er nærmere beskrevet.

Kunngjøring av planstart (PDF, 1007 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194