Detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540, høring og offentlig ettersyn, merknadsfrist 15. mars 2023

Bilde av reguleringsplankartet som viser plass for nye boliger på nordlige delen av tomta og felles uteområde på sydlige delen

Forslag til detaljregulering for boliger ved Villabyen gnr. 51, bnr. 540 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 15. mars 2023.

Planen gjelder omregulering av nedlagte gamle Villabyen barnehage til boligformål i henhold til kommunedelplan Sunndalsøra som viser arealet til framtidig boligutbygging.

Planforslaget viser tomt for boligutbygging, felles uteområde og tilgrensende områder.

Planen består av plankart og reguleringsbestemmelser. Det er også utarbeidet planbeskrivelse med ros-analyse som beskriver bakgrunnen for planen.

Dokumenter:

Plankart (PDF, 298 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 578 kB)

Planbeskrivelse med ROS (PDF, 6 MB)

Saksframlegg til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll 1. gangs behandling (PDF, 179 kB)

Høringsbrev (PDF, 553 kB)