Detaljregulering av utvida næringspark på Håsøran, varsel om planoppstart

Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detajregulering av utvida næringspark på Håsøran. Samtidig varsles oppstart av regulering av erstatningsareal.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valsøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er 23. august 2020

Klikk for stort bilde 

Planen omfatter to teiger. Den ene delen omfatter friområde med fotballbane på Håsøran som foreslås omregulert til næringsareal. Den andre delen omfatter område vist som framtidig utbyggingsområde for bolig ved Hjellbakkvegen. Dette området foreslås regulert til friareal som erstatning for friområdet på Håsøran som reguleres bort. 

Bakgrunnen for regulering til næringsareal er å sikre god tilgang til næringstomter. Bakgrunnen for regulering av erstatningsareal for friområdet som går bort er å sikre at det blir tilstrekkelig tilgang til friområder i tilknytning til boligområdet.

Vedlagte dokumenter: 

Høringsbrev (PDF, 793 kB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte med føringer for det videre planarbeidet (PDF, 841 kB)