Detaljregulering av sentrumsbarnehage, varsel om utvidelse av planområde

Det varsles herved om utvidelse av planområdet for reguleringsplan for ny sentrumsbarnehage.  Ny frist for innspill til planarbeidet er 22.12.2021

Vi har tidligere sendt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for sentrumsbarnehage i området til de nærmeste naboer i brev datert 30.06.2020.

Vi sender herved varsel om utvidelse av planområdet. Grunnen til dette er at vi ønsker å vurdere adkomstforholdene i tilstøtende gater mot syd. Det er blant annet behov for etablere bedre forhold for myke trafikanter og bedre sikt i gatekryss. Planområdet utvides derfor for å ta med tilstøtende områder.

Vi har ikke utarbeidet et konkret forslag enda men vi har begynt å se på mulige løsninger. Det ligger an til å etablere en bedre gang- sykkelløsning langs Bjørgs gate og bedre sikt i kryss. Videre tilsier tomtens beskaffenhet og behovet for flere avdelinger i barnehagen separate adkomstløsninger til de ulike delene.  En plassering av barnehagebygningen inn mot skråningen med innganger til 2.etasje fra øst, og innganger til 1. etasje fra vest peker seg ut som en aktuell løsning. På denne måten blir det innganger til avdeligene på begge nivå med universell utforming.

Alle kan komme med innspill til planarbeidet. Det er også bare å ta kontakt dersom dere vil drøfte noe, per e-post eller telefon og vi kan avtales å møtes.

Pga framdriften i prosjektet bes det om at eventuelle nye innspill sendes oss innen 22. desember 2021.

Brev varsel om planstart (PDF, 2 MB)

Brev varsel om utvidelse av planområdet (PDF, 283 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra