Detaljregulering av Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, varsel om planoppstart

Klikk for stort bildeoversiktskart med området avmerket Georg Øye Arkitektkontor AS varsler på vegne av Sunndal næringseiendom AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til Georg Øye Arkitektkontor  ved Åse Bergset på e-post post@3dsmia.no eller i brevs form til Åse Bergset, Haugslettvegen 45, 6686 Valøybotn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 5. juli 2020.

Hydro Aluminium AS skal i nær framtid etablere en roro-kai inne på sin grunn. Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for å få etablert et oppstillingsareal for konteinere i tilknytning til roro-kaia, slik at også andre næringsaktører kan benytte seg av den. 

Planområdet vil også omhandle et terminalbygg, parkeringsplasser for Hydros ansatte, tilkomst til konteinerarealet, og tilkomst (og parkering) til Fjordparken.

Under vedlagte dokumenter ligger skisseplan for prosjektet. Dette er en foreløpig plan og det vil trolig komme endringer i arealdisponeringen, men den viser intensjonene med reguleringsarbeidet. Planen viser 55 plasser for trailere/konteinere, og et terminalbygg delvis inne på Hydro sin grunn. Planen vil også vise parkeringsplasser for Hydro sine ansatte, og parkering for besøkende i Fjordparken. I skisseplanen er gang- sykkelvegen mellom sentrum og Fjordparken lagt øst for konteinerplassen. Ytterligere informasjon om prosjektet finnes i planinitiativet.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen. Se vedlagte referat fra oppstartmøte med føringer for det videre planarbeidet. 

Vedlagte dokumenter: 

Skisseplan (PDF, 200 kB)

Høringsbrev (PDF, 363 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartmøte med føringer for det videre planarbeid (DOCX, 4 MB)

 

Plangrense angitt i oppstartsvarselet:

Klikk for stort bildeForeløpig plangrense