Nye vedtekter for SFO i Sunndal kommune

Vedtektene er vedtatt i Oppvekst- og Omsorgsutvalget høsten 2021.

VEDTEKTER FOR SUNNDAL KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn, samt for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.
SFO gir barna omsorg og tilsyn.
SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
Vedtektene er utarbeidet etter § 13 – 7 i Opplæringslova.


1. Eierforhold
Sunndal kommune eier og driver SFO etter statlige og kommunale retningslinjer.
SFO-tilbudet administreres av grunnskoletjenesten, der rektor er administrativt og faglig ansvarlig for SFO-avdelingen ved den enkelte skole.
Behandling av vedtekter og godkjenning av endringer gjøres i Oppvekst- og omsorgsutvalget.


2. Opptak og oppsigelse av plass
Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet.
Det er to hovedopptak per skoleår, og påmeldingen er bindende for halvåret det søkes om:
• Søknad om SFO-plass i skolens høsthalvår (august-desember) gjøres innen 10. mai.
• Søknad om SFO-plass i skolens vårhalvår (januar-juni) gjøres innen 1. desember.
Ved sykdom, flytting eller lignende kan det innvilges oppsigelse av SFO-plassen med 1 mnd. oppsigelsesfrist.

3. Foreldrebetaling
Fast pris per måned
Det er en fast pris per måned for en SFO-plass uavhengig av antall skoledager i den enkelte måned.
Det betales for 11 måneder per år med forfall ca. den 15. i hver måned.
1 måneds restanse (ubetalt regning) fører til tap av SFO-plass.
Moderasjoner
a) Søskenmoderasjon:
Dersom eleven har søsken som også har SFO-plass, gis det 30 % moderasjon i fastprisen ved ett søsken og 50 % moderasjon i fastprisen ved to søsken eller flere.
Foreldrene må opplyse om søsken i SFO ved påmelding.
b) Redusert foreldrebetaling:
Ingen skal betale mer enn 6% av husstandens samlede bruttoinntekt for en SFO-plass.
Søknad om dette sendes til Grunnskoletjenesten, og det legges ved dokumentasjon som begrunner søknaden.
Tilleggskjøp ut over standard oppholdstid i SFO:
a) SFO i skolestengte perioder:
Før skolestart om høsten, i høstferie og vinterferien og etter skoleslutt i juni, kan det kjøpes
tilleggsdager på SFO.
Disse tilbudene er heldagstilbud, og det betales det en dags-pris per dag i tillegg til
månedsprisen.
b) Tilsynsordning i juli:
Ønsker man å benytte SFO i juli, må det bestilles hele uker.
Tilbudet er et heldagstilbud, og det betales per påmeldte uke.
Påmeldingene til tilleggskjøpene omtalt i punkt 3a og 3b er bindende, og gjøres halvårlig.

4. Oppholdsareal og bemanning
Areal:
Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.
Ledig undervisningsareal m.m. ved den enkelte skole brukes av skolefritidsordningen.
Bemanning:
Timeressurs til ansatte i SFO beregnes slik: Elevtall x oppholdstid/ 13.
Ved åpningstid ut over oppholdstiden utvides bemanningen med 1 time pr. time utvidet åpningstid.
For elever med særskilte behov, skal bemanningen styrkes.


5. Åpningstid
Standardtilbud og tilleggsopphold:
Skolefritidsordningene er åpne hele året med inntil fem dager per uke.
Standardtilbudet følger skoleårets dager, og tilbudet gis på den enkelte skole.
Opphold i skolestengte perioder og ferier tilbys mot en ekstra betalingssats.
I skoleferier og i juli måned samordnes ordningene og tilbudet samles ved Sande skole, evt. i
barnehager.
OBS! I forbindelse med personalets kurs- og planleggingsdager er ordningene stengt 5 dager pr.
skoleår.

Daglig åpningstid
SFO er åpent i tidsrommet 0730 – 1615.
Dersom minst tre barn ved den enkelte skole har reelt behov for det, utvides åpningstid i tidsrommet
0645 – 1630. Dette gjelder også for tilleggsopphold.
Barnets daglige oppholdstid i skole/skolefritidsordning skal til sammen ikke overstige 8 ¾ time.
Alle barn skal ha fire ukers ferie fra skolefritidsordningen. Av disse skal minst tre uker avvikles
sammenhengende i løpet av skolens sommerferieperiode