Fritak

Fritak fra aktiviteter

Eleven kan få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som de mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Foreldrene må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Vi vil for øvrig understreke at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4 ).

Gudstjenester i skoletida

Utdanningsdirektoratets veileder om skolegudstjenester

Fritak fra vurdering

Elever som er fritatt for vurdering med karakter skal ha vurdering uten karakter. Foresatte søker rektor, som treffer vedtak om fritak fra vurdering med karakter. For at en elev skal være fritatt for vurdering uten karakter, må eleven være fritatt fra opplæring etter kapittel 2, § 2-1 i Opplæringsloven.