Taksering av eiendom

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens §8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomsskattetakstene for boliger basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen, hvor det blir tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Ut ifra dette er det utarbeidet sjablongtakster. Videre er det utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor det blir tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard.

Takstene for verker og bruk, næringseiendommer i hele kommunen og bolig- og fritidshus innenfor Sunndalsøra sentrum ble fastsatt med virkning fra skatteåret 2011. Takstene for bolig- og fritidshus for resten av kommunen ble fastsatt med virkning fra skatteåret 2012.

Se Rammer og retningslinjer for taksering i Sunndal kommune (PDF, 661 kB)

Det skal gå minst 10 år mellom hver gang det gjøres en slik samlet omtaksering. Det vil si at takster for uendrede eiendommer ligger fast i denne perioden. Der det skjer relevante eiendomsendringer (ny eiendommer, nybygg, seksjonering og lignende) gjøres en omtaksering.

Areal på bygninger og tomt blir hentet fra matrikkelen (det offentlige eiendomsregisteret).

Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkelloven med forskrifter og en føringsinstruks. I henhold til føringsinstruksen skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940.

For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9m. Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.

Merk at Sunndal kommune ikke benytter Skatteetatens tall for boligverdi ved fastsettelse av skattetakst. Det betyr at skatteetatens beregninger for formuesgrunnlag og ligningsverdi ikke har noen relevans med kommunens skattetakst på eiendom.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april