Sakkyndige nemnder for eiendomskatt

Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år.

 

Skattetakstnemnd for perioden 2019–2024

 

Medlemmer:

1. Arne Reiten, leder
2. Tore Vaagen
3. Bjørn Petter Moxnes 

 

Varamedlemmer (ikke personlige):

1. Linn Rødseth
2. Einar Mo
3. Lill-Elin Vangen 

 

Skattetakstnemndas oppgaver

  • Utarbeider og vedtar rammer og retningslinjer for taksering.
  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles med henhold til den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametere.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Foretar fornyet behandling av takst ved klage.

 

 

Overskattetakstnemnd for perioden 2019–2024

 

Medlemmer:

1. Endre Seljebø, leder
2. Hilde Furre, nestleder
3. Arve Baade 

 

Personlige vararepresentanter:

1. Kari Kittelsen
2. Tone Hustad
3. Jan-Fredrik Laskerud

 

Overskattetakstnemndas oppgaver

  • Behandler alle klager på enkeltvedtak i eiendomsskattesaker der hvor skattetakstnemnda ikke har gitt fullt medhold i klage.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Overskattetakstnemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Overskattetakstnemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april