Budsjett - regnskap


Utvikling og planer

Kommuneloven forutsetter at kommunen årlig utarbeider en økonomiplan for de neste fire årene og en mer detaljert plan for det kommende året (årsbudsjett). I tillegg skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsberetning.

Planlegging

Formålet med økonomiplanen er å gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Når formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i månedsskiftet november/desember, har kommunens enheter arbeidet med dette lenge. Kommunestyret gjør endelig vedtak i desember.


Ved hvert årsskifte utarbeides kommunens årsmelding. Den gir en totaloversikt over den kommunale tjenesteproduksjonen, samt en analyse av de aktiviteter som er gjennomført i året. Et viktig moment i dette er evaluering i forhold til måloppnåelse. I tillegg inneholder årsmeldingen en del sentrale regnskapstall samt statistisk materiale om kommunen og nøkkeltall for kommunens virksomheter, ansatte, befolkning etc. For sammenligning med andre kommuner brukes KOSTRA-tall.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Mobil 71 69 90 00
Karin Balstad Braseth
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 900 39 875

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00