Brukstillatelse og ferdigattest for bygg med Royalkledning

hus Pixabay Det er avdekket mangler ved brannegenskapene til royalimpregnert trekledning. Tester viser at produktet ikke ivaretar minimumskravene til brannsikkerhet i teknisk forskrift. Dette får betydning for hvordan kommunen behandler søknader om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i disse tilfellene.

Byggesaksavdelingene på Nordmøre vil stille følgende krav til søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygg med Royalkledning:

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan bare gis i de tilfeller det er vedlagt en brannteknisk rapport. Det må fremgå av rapporten at bygget har tilfredsstillende brannsikkerhet før midlertidig brukstillatelse kan gis.

Analysen må foretas av en brannteknisk rådgiver i tiltaksklasse 3.

Hvis tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås ved kompenserende tiltak, må disse tiltakene være utført før kommunen kan gi midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest

Ferdigattest vil foreløpig ikke bli gitt i de tilfeller det er brukt royalimpregnert trekledning på bygget.

Ferdigattest kan ikke gis før det dokumenteres at den trekledningen som er brukt på bygget tilfredsstiller minimumskravene i teknisk forskrift.

 

For mer informasjon:

Regjeringen.no - 10 Spørsmål om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest når det foreligger avvik fra regelverket 

Direktoratet for byggkvalitet - krav til byggevarer

Direktoratet for byggkvalitet - byggteknisk forskrift