Send inn planforslag

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.

Krav til fagkyndig utarbeidelse

Fagkyndig skal ha god kunnskap om plan- og bygningsloven og hvilke krav som stilles til utarbeidelse av en reguleringsplan. Den fagkyndig skal kunne gjennomføre og levere et formelt sett feilfritt forslag til reguleringsplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse og vurdering av konsekvenser i henhold til gjeldende lovverk. Når en reguleringsplan kommer til behandling i kommunen må planforslaget tilfredsstille de formelle kravene i gjeldende lovverk. Reguleringsforslag som ikke tilfredsstiller kravene blir returnert. I tillegg til at planen skal utarbeides av fagkyndige stilles det også krav om særskilte faglige utredninger av tema som for eksempel skredfare, flomfare, støy osv. når det er behov for dette. Slike faglige utredninger skal utføres av fagkyndige på de enkelte fagområdene.

1: Bestill oppstartsmøte

2. Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet

3. Utarbeide planforslaget

4. Forbered planforslaget til politisk behandling

 

Reguleringsplanveileder

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra