Søk om å slå sammen eiendommer

Eiendommer med samme eier kan slås sammen for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.
 

Generelle krav

 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne
   

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer. 

Kostnader for matrikkelbrevet du får tilsendt når slettingen er gjennomført fremgår av gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering.

Kriterier for sammenslåing

Jf. matrikkelforskriften § 43:

 • Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei
 • Det må foreligge en attest fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte å utstede attest
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere
 • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom
 • Kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellige gårdsnummer 

Slik søker du

1. Fyll ut søknaden

Fyll ut skjemaet Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Dette må du sjekke før innsending:

 • at alle hjemmelshaverne har fylt ut og skrevet under på skjemaet
 • at du har lagt ved kart som viser hvilke eiendommer som skal slås sammen
 • at du har lagt ved bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.

Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ordnes av grunneier før sammenslåing kan tinglyses

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 6 uker.

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - slå sammen eiendommer. (PDF, 23 kB)