Justering av eiendomsgrenser eller arealoverføring mellom eiendommer

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (innenfor 5% av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5%.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.
 

Hva koster det?

Det er gebyrer for grensejustering, arealoverføring og eventuelle tillegg.

 > Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering
 

1. Grensejustering (ett trinn)

Grensejustering kan utføres ved areal inntil 5% av den minste av de involverte eiendommer (max 500 m2).

NB! Hvis grensejusteringen ikke er i samsvar med arealformål i reguleringsplan eller innenfor 100-meters beltet må saken din behandles i to trinn.

2. Arealoverføring (to trinn)

a) Først skal saken behandles hos Plan -og Byggesak:

 • for søknadsbehandling ved arealoverføring.
 • for dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven.
 • for dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven 

b) Deretter skal saken behandles ved Oppmålingsavdelingen.
   
Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det overføres.

Eventuelle tillegg

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved arealoverføring (utsendelse av matrikkelbrev) iht gebyrregulativ. 
 

Slik søker du

Du kan bestille kart og naboliste hos oss. Se hvordan du gjør det i Bestill kart. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Søknad om grensejustering på skjema:

Fyll ut skjemaet Krav om matrikulering

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart over hva som ønskes grensejustert 
 • Berørte naboer må skrive under på side 2 i skjemaet

Søknad om arealoverføring på skjema:

Fyll ut Deling og oppmåling av tomt (PDF, 70 kB). Se veiledningen (PDF, 176 kB)for hjelp til utfylling.

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart som viser hvilket areal som ønskes overført
 • Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt
 • Søknad om dispensasjon hvis arealet er innenfor 100-meters beltet fra sjøen eller i LNF- område 
   

Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
 • Besøksadresse: Rådhuset, Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra
 • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no
   

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker (arealoverføring), og mottar faktura på saksbehandling etter plan -og bygningsloven.
 • Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Du vil da motta faktura på oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.
 • Saken skal være fullført innen 16 uker etter at vedtak er fattet.

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - grensejustering (PDF, 164 kB).

Les mer i Tjenestebeskrivelse - arealoverføring (PDF, 161 kB).