Justering av eiendomsgrenser eller arealoverføring mellom eiendommer

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (innenfor 5% av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5%.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.

Hva koster det?

Se punkt 5.3 i Oppmålingsgebyrer.

1. Grensejustering (ett trinn)

Grensejustering kan utføres ved areal inntil 5% av den minste av de involverte eiendommer (max 500 m2).

NB! Hvis grensejusteringen ikke er i samsvar med arealformål i reguleringsplan eller innenfor 100-meters beltet må saken din behandles i to trinn.

2. Arealoverføring (to trinn)

a) Først skal saken behandles hos Plan -og Byggesak:

Se Byggesaksgebyr, regulative bestemmelser.

 • for søknadsbehandling ved arealoverføring.
 • for dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven.
 • for dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven 

b) Deretter skal saken behandles ved Oppmålingsavdelingen.
   
Se punkt 5.4 i Oppmålingsgebyrer

Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det overføres.

Eventuelle tillegg

For tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved arealoverføring, se punkt 5.10 i Oppmålingsgebyrer for gebyr tilknyttet utstedelse av matrikkelbrev.

Slik søker du

Du kan bestille kart og naboliste hos oss. Se hvordan du gjør det i Bestill kart. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Søknad om grensejustering på skjema:

Fyll ut skjemaet Deling og oppmåling av tomt. Se veiledningen  (PDF, 176 kB)for hjelp til utfylling.

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart over hva som ønskes grensejustert 
 • Berørte naboer må skrive under på side 2 i skjemaet

Søknad om arealoverføring på skjema:

Fyll ut Deling og oppmåling av tomt (PDF, 160 kB). Se veiledningen (PDF, 176 kB)for hjelp til utfylling.

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart som viser hvilket areal som ønskes overført
 • Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt
 • Søknad om dispensasjon hvis arealet er innenfor 100-meters beltet fra sjøen eller i LNF- område 

Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
 • Besøksadresse: Rådhuset, Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra
 • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no

 

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker (arealoverføring), og mottar faktura på saksbehandling etter plan -og bygningsloven.
 • Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Du vil da motta faktura på oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.
 • Saken skal være fullført innen 16 uker etter at vedtak er fattet.

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - grensejustering (PDF, 28 kB).

Les mer i Tjenestebeskrivelse - arealoverføring (PDF, 28 kB).

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)