Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.
   

Krav til søker

Søknaden må være underskrevet/signert av eier (hjemmelshaver).
 

Hva koster det?

Det er gebyrer for nødvendig behandling av:

 • søknad om fradeling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan.
 • søknad om fradeling (etter plan -og bygningsloven) av enkelttomt hvor fradelingen ikke er i samsvar med fastsatt regulerings- eller bebyggelsesplan.
 • søknad om deling i LNF- område og/eller 100-metersbeltet i strandsonen hvor det må søkes om dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven
 • søknad om dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven

I tillegg kommer gebyr på oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven.

 > Se gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering.  (PDF, 255 kB)

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. 
 

Slik søker du

1. Send ut nabovarsel

 • Bestill naboliste fra kommunen. Se hvordan du gjør det i Bestill kart.
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

2. Fyll ut søknadsskjema

Fyll ut skjemaet Krav om matrikulering (PDF, 70 kB)

Følgende vedlegg må følge søknaden for at den skal kunne behandles:

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000
 • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
 • ved behov et følgebrev med redegjørelse for
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • eventuelle dispensasjoner (innenfor 100- metersbeltet og i LNF- områder)
  • avkjørsels- og parkeringsløsning
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter

3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
 • Besøksadresse: Servicekontoret Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra 
 • E-postadresse: post@sunndal.kommune.no 
   

Hva skjer videre?

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
 • Du vil motta to fakturaer, en for søknadsbehandling og deretter en for oppmåling/saksbehandling.
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.
 • Etter at saken er ferdigbehandlet skal oppmåling og tinglysing utføres innen 16 uker

 

Les mer i Tjenestebeskrivelse - deling av eiendom (PDF, 177 kB).