Rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Sunndal fram mot 2030 - Klikk for stort bilde Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Arbeidet med dette startes opp i 2018 og vil sluttføres tidlig i 2020. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030, legger rammene for dette arbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Det skal peke ut den langsiktige utviklingen i hele kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sunndal.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet om helhet og kommunen som organisasjon.

Les mer om kommuneplanen generelt.

Planprogram

For kommuneplaner skal det som ledd i varsel om oppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Planprogrammet var på høring i perioden 21. august–8. oktober, og ble behandlet og vedtatt av kommunestyret 21. november.

Se kunngjort planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Gjennomføring av rulleringen

Arbeidet organiseres som et prosjekt, der prosjektledelsen er lagt til plan-, miljø og næringstjenesten.

De ulike temaene i samfunnsdelen utarbeides av prosjektgruppe i dialog med berørte fagområder og brukergrupper.

Prosjektgruppa kan invitere aktuelle personer og foreninger til temagrupper, og til å utrede nye tema hvis det blir aktuelt.

Økonomi- og planutvalget er styringsgruppe for prosjektet.

Innspill fra innbyggere

Planprogrammet sier at alle interesserte og berørte har anledning til å gjøre seg kjent med innholdet i planen og komme med innspill. Det skal legges opp til medvirkning ut over høring og offentlig ettersyn.

Prosjektet har så langt lagt opp til å være ute på forskjellige arenaer for å få innspill på muligheter og utfordringer for Sunndal fram mot 2030.

Gjennomførte og planlagte stands høsten 2018:
20.09: AMFI-senteret
25.09: Foajeen ved Sunndal sportshall/svømmehall
16.10: Hydro Sunndal (porten)
07.11: Sunndal ungdomsskole og Sunndal vidaregående skole
14.11: Joker i Ålvundfjord og Coop Marked på Ålvundeid
15.11: Joker Sunndalsporten på Gjøra

Gjestebud
Det er mulighet for grupper å sende inn synspunkter via gjestebudmetoden. Gjestebud går ut på at personer eller organisasjoner organiserer et møte for å diskutere ett eller flere tema de er opptatt av, som kommunen ønsker tilbakemelding på. Se mer informasjon om gjestebudmetoden og hva du må gjøre (PDF, 99 kB)

Følgende dokumenter kan brukes i gjestebud:

Synes du/dere dette høres interessant ut?

Send tilbakemelding fra gjestebud til anja.kvarsvik.aasbakk@sunndal.kommune.no når som helst, men innen 1. februar 2019, slik at det blir med som innspill i det videre planarbeidet.

Har du innspill?

Send gjerne ditt innspill til post@sunndal.kommune.no, merket "innspill kommuneplan".

 

innspill - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Anja Kvarsvik Aasbakk
plankonsulent
E-post
Mobil 911 90 394

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra