Rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Sunndal fram mot 2030 - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel er nå revidert.

Arbeidet med dette startet opp i 2018 og ble sluttført i 2020 med vedtak i Sunndal kommunstyre den 25.11.2020. 

Vedtatt plan:
Kommuneplan Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen (PDF, 2 MB)

På denne siden finner du nærmere informasjon av rulleringen som er gjennomført, og blant annet oppsummeringer av innspill som er hentet inn i prosessen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune. Det skal peke ut den langsiktige utviklingen i hele kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Sunndal.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet om helhet og kommunen som organisasjon.

Les mer om kommuneplanen generelt.

Planprogram

For kommuneplaner skal det som ledd i varsel om oppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Se kunngjort planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 21.11.18.

Ny planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet og vedtatt av nytt kommunestyre 16. juni 2020.

Gjennomføring av rulleringen

Arbeidet organiseres som et prosjekt, der prosjektledelsen er lagt til plan-, miljø og næringstjenesten.

De ulike temaene i samfunnsdelen utarbeides av prosjektgruppe i dialog med berørte fagområder og brukergrupper. Prosjekgruppa består av:

 • Ståle Refstie, ordfører
 • Randi Dyrnes, kommunedirektør
 • Anne Guri Aase, plansjef/ Harriet Berntsen, assisterende kommunedirektør og fungerende plansjef
 • Gerda Sporsem Lervik, representant fra tillitsvalgte/fagforening
 • Kjersti Ramsøy-Halle, representerer ungdommen
 • Torstein Ottem, Sunndal næringsforening
 • Astrid Uv Gravem, Representerer frivillige lag og organisasjoner
 • Per Helge Malvik, Sunndal næringsselskap
 • Britt Iren Bæverfjord, barnerepresentant og helsesjef
 • Peggy Ranheim, folkehelsekoordinator
 • Anja Kvarsvik Aasbakk, prosjektleder fra Plan-, miljø og næringstjenesten

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.

Se oversikt under over hvordan gruppa har fått innspill fra innbyggere.

I tråd med planprogram vedtatt juni 2020, ble det oppnevnt et arbeidsutvalg for å sluttføre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel: Ståle Refstie (AP), Malene Aaram Vike (AP), Jørgen Singsdal (SP), Andreas Gjerde Ulvund (KrF) og Anne Britt Røe Malvik (MDG). Assisterende kommunedirektør Harriet Berntsen og plansjef Anne Guri Aase ble oppnevnt til å yte administrativt bistand til arbeidsutvalget.

Kommuneplan på høring

Formannskapet behandlet i august 2020 forslag til kommuneplan, og sendte denne ut på høring med høringsfrist 24. september 2020.

Finn høringsdokumentene her.

Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok 25.11.2020 Kommuneplan for Sunndal 2020-2030, samfunnsdelen.

Les planen her. 
------------------------------

Innspill fra innbyggere

Planprogrammet sier at alle interesserte og berørte har anledning til å gjøre seg kjent med innholdet i planen og komme med innspill. Det skal legges opp til medvirkning ut over høring og offentlig ettersyn.

Prosjektet har lagt opp til å være ute på forskjellige arenaer for å få innspill på muligheter og utfordringer for Sunndal fram mot 2030.

Stands

 • Stand på seniorkonferansen 5. september 2018
 • Stand i Amfi butikksenter 20. september 2018
 • Stand i foajeen ved svømmehall/kulturskolen 25. september 2018.
 • Stand på Hydro Aluminium, Sunndal. 16.10.18
 • Stand på Coop Marked Ålvundeid 14.11.18
 • Stand ved Joker Ålvundfjord 14.11.18
 • Stand på Joker Sunndalsporten på Gjøra 15.11.18
 • Grøa: Idédugnad – Trivsel i bygda 14. november 2018
 • Stand med innspill fra elever på Sunndal vidaregåande skole 07.11.18
 • Stand med innspill fra ungdommen på ungdomsskolen 07.11.18

Andre arenaer/innspill

 • Workshop med Sunndal ungdomsråd (SUR) 6. desember 2018
 • Spørreundersøkelse på seniorkonferansen 5. september 2018
 • Nettbasert spørreundersøkelse til småbarnsforeldre i barnehagen 14. 01.19

Gjestebud
Det var gitt mulighet for grupper å sende inn synspunkter via gjestebudmetoden. Gjestebud går ut på at personer eller organisasjoner organiserer et møte for å diskutere ett eller flere tema de er opptatt av, som kommunen ønsker tilbakemelding på. Se mer informasjon om gjestebudmetoden og hva du må gjøre (PDF, 99 kB)

Følgende grupper leverte innspill etter gjestebud-metoden

 • Øksendal bygdelag arrangerte bygdemøte 23.01.19
 • Ålvundeid bygdelag arrangerte bygdemøte, januar 2019
 • Ålvundfjord bygdelag arrangerte bygdemøte 27.01.19

Oppsummering av innspill

innspill - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra