Arealplan - rullering 2017-2019

I  tråd med kommunal planstrategi  for Sunndal kommune 2016 – 2020 startet arbeidet med rullering kommuneplanens arealdel opp i 2017. Det betyr at arealdelen skal gjennomgås på nytt og oppdateres. På denne siden finner du informasjon om prosessen fram til ny arealplan skal vedtas i 2019.

Medvirkning

Vi har i løpet av høsten 2017 hatt bred medvirkning fra befolkningen gjennom ulike metoder som gjestebud, barnetråkk og åpne møter. Vi har fått mange innspill fra ulike grupper i befolkningen. Vi har satt frist for tilbakemelding innen 01.12.2017 av hensyn til oppsummering av innspillene og videre saksgang.

Hvordan innspillene blir behandlet videre

Innspill som kommunen mottar blir lagret på kommunens saksbehandlingssystem. Innspillene vil dermed følge saken og bli offentlig tilgjengelig.

Innspill vil bli oppsummert og vurdert i det videre planarbeidet. De endelige vurderingene vil ikke framkomme før planforslaget blir lagt fram for politisk 1. gangs behandling. Det sendes ikke ut svar til den enkelte som har gitt innspill, men resultatet vil framkomme av planforslaget og den politiske behandlingen.  Det er derfor viktig at alle interesserte følger med på kommunens nettsider og lokalavisen når planforslaget sendes på høring. Ifølge tidsplanen blir det høring av planforslaget rundt mai-juli 2018.

 

Barnetråkkregistrering

I denne metoden har barna  selv registrere de stedene de liker og ikke liker på et digitalt kart. 

Løykja skole, Gjøra skule, Ålvundfjord skule og Sunndal ungdomsskole ble kontaktet for å gi tilbakemelding om hvilke klasser og lærere som kan være med. Etter innspill på åpent møte på Hoelsand vil også Sande skole delta.

Barnetråkkregistrering er nå blitt gjennomført ved Løykja skole, Gjøra skule og Sande skule. Her er et sammendrag fra registreringene:

Barnetråkkregistrering Løykja skole, sammendrag (PDF, 164 kB)

Barnetråkkregistrering Gjøra skule, sammendrag (PDF, 808 kB) 

Barnetråkkregistrering Sande skole, sammendrag (PDF, 2 MB)

 

Åpne møter

Det er blitt arrangert åpne dialogmøter for å få innspill fra innbyggerne i hver krets. Møte er blitt avholdt i Grøa samfunnshus, Musgjerd grendahus, Samfunnshuset Fossheim, Ålvundeid grendahus, Øksendal samfunnshus, og Grendahuset ved Hoelsand barnehage.

På møtene hadde vi en kort orientering om arbeidet og så kom de frammøtte med tilbakemelding på aktuelle tema i utredningsarbeidet som bolig, veger, klima- og miljø, næring og barn og unge. 

Vi har oppsummert innspillene fra disse møtene i et dokument: Innspillsdokument fra åpne møter (PDF, 109 kB).

 

Etater og råd mm.

Det er avholdt et egne møter hvor representanter fra etater, næringsliv m.fl. har deltatt. Referat fra møte i tverrfaglig arbeidsgruppe 13.nov.2017 (PDF, 109 kB) Referat fra møte i tverrfaglig arbeidsgruppe 21.nov. 2017 (PDF, 90 kB)

Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har hatt egne møter. Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  (PDF, 189 kB)

Ungdomsrådet hadde møte den 24.11.2017 hvor de diskuterte saken og kom med innspill. Innspill fra Sunndal ungdomsråd. (PDF, 194 kB)

Gjestebud

Gjestebudmetoden går ut på at de som vil kan ha møte hjemme hos seg eller et annet sted i nærmiljøet, hvor de drøfter tema og kommer med tilbakemelding til kommunen.

Gjennom metoden kunne alle de som ville ha et møte og sende tilbakemelding med synspunkter til oss. Vi hadde et eget skjema med aktuelle tema og hjelpespørsmål  (PDF, 37 kB) som gjestebudene kunne bruke.   Det ble også laget et tilbakemeldingsskjema (DOCX, 53 kB)  og et informasjonsskrivet om gjestebud-metoden (PDF, 36 kB).

Vi fikk inn 4 innspill fra grupper av beboere eller lag gjennom gjestebudmetoden. Vi har nå laget et sammendrag fra gjestebudmetoden og innspillene. (PDF, 324 kB)

 

Hva er kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene for samfunnsutviklingen, og fastsetter kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.

I dag består kommuneplanens arealdelen av 3 planer, les mer om disse under kommuneplan.

Det er nå kommuneplanens arealdel fra 2007 og kommunedelplan Ålvundfjord fra 2004 som skal rulleres. Planene slås samtidig sammen for å få en mer helhetlig og samordnet plan for arealbruken i kommunen.

Prosess

Figuren og tabellen under viser prosessen for rullering av arealplan, fra oppstart og innspillfase i 2017, til vedtak av plan i 2019.

Arealplan - prosess rullering - Klikk for stort bilde

 

 

 

Fremdriftsplan

Aktivitet Periode
Innspillfase/planprogram april - september 2017
Utredningsarbeid

september - desember 2017

Utarbeide planforslag januar - april 2018
Høring og offentlig ettersyn av planforslag mai 2018 - juli 2018
Bearbeiding av planforslag august - oktober 2018
Politisk behandling og vedtak av plan november 2018 - februar 2019

 

Planprogram

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel (PDF, 948 kB) ble vedtatt av kommunestyret 06.09.17.

Planprogrammet sier hvordan arbeidet med revideringen skal gjøres og inneholder framdriftsplan, opplegg for medvirkning og tema for utredningsarbeid og konsekvensvurderinger.

 

 

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Telefon 71 69 90 00
Mobil 918 05 950
Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra