Beregning av innløsningsarealets størrelse

Festeavgiften/avgiftsarealet for den enkelte tomt i de eldste boligfeltene på Sunndalsøra er utregnet på bakgrunn av netto tomteareal pluss en andel av gategrunn. Andel av gategrunn for den enkelte tomt vil i gjennomsnitt være ca. 100 m².

Bakgrunnen for dette er at kommunen ved opparbeidelse av disse boligfeltene i sin helhet bar utgiftene til opparbeidelse av veg med fast dekke, fortau og kloakk, mens "gategrunn betales av huseieren", jfr. kommunestyresak 133/1967.

Dette betyr at gatearealet skal eies og vedlikeholdes av kommunen, mens festeren må betale for grunnerverv av aktuelt gateareal når den enkelte tomt innløses.

Til sammenligning kan nevnes at utgifter til erverv og opparbeidelse av boligfelt etter dagens ordning må betales av tomtekjøpere fullt ut.