Vilt og viltforvaltning

Kommunens ansvar innen viltforvalting gjelder alt vilt, jaktbart og ikke jaktbart, med unntak av villrein, der det er en villreinnemnd for det enkelte villreinområde. For hjortevilt er det et mål at rettighetshaverne skal ta ansvaret for forvaltninga innen rammer gitt av kommunen. Kommunen har også ansvar for fallvilt - bl.a. trafikkskadd/-drept vilt.

Kommunalt viltfond

Sunndal kommune har et kommunalt viltfond, som behandler søknader fortløpende og etter retningslinjer vedtatt i 2005, sist endret i 2018.

Retningslinjer for kommunalt viltfond i Sunndal kommune (PDF, 264 kB).


Det gis tilskudd til følgende:

1. Utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt.

2. Forebyggende tiltak mot horteviltskader og at skader på viltet oppstår.

3. Tilskudd til inngjerding av rundballelager, forlager og foringsplasser

4. Oppstartingstilskudd til forvaltningsplanområder for hjort og elg

5. Kompetanseheving og opplæringsvirksomhet
 

Administrasjonen er delegert myndighet til å tildele midler etter retningslinjene.

Bruk av midler refereres årlig til teknikk-, miljø- og kulturutvalget.

Kontaktinformasjon

Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Mobil 971 48 338

Åpningstider

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra