Næringsplan 2021–2025

Næringsplan for Sunndal kommune 2021-2025 skal opp til sluttbehandling i formannskapet 30.september og kommunestyret 3. november. Under kan du lese om hva som er gjort underveis i prosessen, og finne referater fra aktørmøtene. 

Prosess og medvirkning

Formannskapet vedtok i møte den 12.11.2020 å starte rullering av næringsplan for Sunndal kommune. 

Ett at de viktigste momentene med å utforme en ny plan for kommunen er medvirkning. Dette gjelder for alle planer uansett hvilket tema. Arbeidet med planen er ført i pennen av administrasjonen. Det er kommunedirektøren som legger frem planforslaget for formannskapet den 30. september. 

Det har underveis i prosessen vært flere arbeidsmøter med viktige aktører. Under finner du referata fra møtene. 

Møtereferater

 

Høring

Formannskapet hadde prototypen til planforslaget opp til politisk behandling den 27. mai. Der vedtok de å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsperioden var fra 9. juli til 5. september og det kom inn 7 innspill. 

Forslag til næringsplan ble behandlet i formannskapet 30.09.21

 

Oppbygning av planen

Planen som blir lagt frem for politisk behandling vil bestå av

  • en strategidel som vil ligge fast over 4-årsperioden der våre styrker blir presentert sammen med det utviklingsbildet vi ønsker, og
  • en handlingsdel som vil inneholde en tiltaksliste over alt som skal prioriteres innenfor næringsutvikling for ett år av gangen. Handlingsdelen vil bli revidert hvert år sammen med den kommunale budsjettprosessen med vedtak i medio desember. Det er ønskelig at handlingsdelen skal følge tertialrapporteringen i kommunen slik at det politiske nivået hele tiden vil kunne være orientert om hvordan tiltakene de har løyvd midler til fungerer. Gjennom å ha en handlingsdel som revideres hvert år skapes et større handlingsrom for kommunen å være omstillingsdyktig og være med der næringslivet går.