Tidlegpensjon til jordbrukarar

Tidlegpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikta er å bidra til tidlegare generasjonsskifte og dermed stimulere rekruteringa.

Kven kan få tidlegpensjon?

Jordbrukarar som har fylt 62 år og som har drive jordbruk i minst 15 år, kan få tidlegpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i ein referanseperiode på fem år. Dette gjeld både næringsinntekt frå føretaket og anna inntekt. Ein føreset også at landbrukseigedomen er overdregen til ny eigar. Ny eigar kan ikkje vere ektefelle/sambuar.

Sjå fullstendig oversikt over kriteria m.m på Landbruksdirektoratet sine sider.

 

Korleis søkje?

For å få tidligpensjon må du sende søknad på skjema fastsett av Landbruksdirektoratet (sjå under). Landbruksforvaltninga i kommunen kan og svare på spørsmål om ordninga, eller sørge for skjema.

Søknaden sender du til kommunen si landbruksforvaltning. Der blir det kontrollert at søknaden er korrekt utfylt og at den nødvendige dokumentasjonen er vedlagt. Søknaden blir så sendt vidare til Fylkesmannens landbruksavdeling, som behandler og avgjer søknaden.

Skjema

Finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine sider.

Kontaktinformasjon

Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Mobil 901 01 449
Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Mobil 900 82 677

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra