Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)- søknadsfrist 20. februar

SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Kven kan søkje?

Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeider overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

Ordinær søknadsfrist er 20. februar. Eventuell restpott/inndratte midler,  har søknadsfrist 1. oktober årlig.


Frå 2017 er forskrifta endra slik at også eigarar som ikkje sjøl driv areal likevel kan søkje SMIL-tilskot dersom det drivast ein tilskotberettiga produksjon på landbrukseigedomen. Frå 2019 skal søknader sendes inn digitalt via ID-porten/Altinn.

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontaktinformasjon

Tore Rødseth Ulvund
rådgiver
E-post
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra