Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL-midla skal ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Kven kan søkje?

Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeider overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

Søknadsfristen er 20. februar.


Frå 2017 er forskrifta endra slik at også eigarar som ikkje sjøl driv areal likevel kan søkje SMIL-tilskot dersom det drivast ein tilskotberettiga produksjon på landbrukseigedomen.

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratets nettsider.

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra