Kommunalt landbruksfond

 

Formålet med Sunndal kommune sitt landbruksfond er:


1. Midler fra landbruksfondet skal bidra til å opprettholde, videreutvikle og styrke landbruket og stimulere til nyetableringer/nye næringer med utgangspunkt i landbruket sine ressurser. Spesielt ønsker en å styrke saueholdet og stimulere til økologisk drift i kommunen.

2. Bruk i aktiv drift/aktive næringsutøvere skal prioriteres.

I 2021 er kommunalt landbruksfond under revisjon, og søknadsfrist i år er 15. mai 2021. Det er ventet kun små endringer utfra innspill fra faglagene Sunndal sau og geit og Sunndal bondelag som hadde frist i midten av mars. Nye reviderte retningslinjer behandles 22. april i formannskapet i Sunndal kommune.

Generelle regler

1. Støtte kan gis til tiltak på landbrukseiendommer i Sunndal kommune. Fellestiltak kan også
komme inn under ordningen.
2. Tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige løsninger skal
prioriteres.
3. Det kan være nødvendig å foreta prioriteringer på grunn av søknadsmengde i forhold
til fondets størrelse.
4. Hovedsøknadsfrist er 1. april(I 2021 15. mai!), med mulighet for ny søknadsfrist 1. oktober dersom rammen for fondet ikke er oppbrukt. 
Søknader i april skal leveres på dette skjemaet
Søknader i oktober skal leveres på dette skjemaet

Skjemaet må skrives ut og fylles ut for hånd. Lever det gjerne på epost til: post@sunndal.kommune.no

 

For mer utfyllende informasjon om landbruksfondet se retningslinjene (PDF, 144 kB)