Konsesjon for erverv av eiendom

Alt erverv av fast eiendom krever i utgangspunktet konsesjon (tillatelse).
Unntak er overdragelse innen nær familie eller odelsberettiget til eiendommen. I tillegg er det gjort noen unntak i forbindelse med erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom. 

Ved konsesjonsfrihet kreves egenerklæring om dette før overdragelse/erverv.

Søknad

Søknadsskjema lastes ned fra Landbruksdirektorates nettside eller fås hos plan-, miljø- og næringstjenesten, og sendes kommunen v/ ordføreren. Det er jordbruksrådgiver som er saksbehandler. Søknaden behandles av teknikk-, miljø- og kulturutvalget som fatter endelig vedtak i saken.

Konsesjonsfrihet

Det er konsesjonsfrihet ved erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom.  Unntaket for bebygd eiendom gjelder kun forutsatt at eiendommen ikke er større enn 100 dekar, der ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrket. Det må også søkes om konsesjon i forbindelse med leierett og annen liknende bruksrett over fast eiendom, med mindre retten er stiftet for høyst 10 år. Søknadsskjema kan lastes ned hos Landbruksdirektoratet eller fås hos plan-, miljø- og næringstjenesten. Det må følge skjøtet til tinglysning, hvis ikke nektes tinglysing.

Betalingssatser

For behandling av søknader om konsesjon skal det betales et behandlingsgebyr på kr 2500.

Skjema og mer informasjon

Skjemaene for søknad om konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet  finnes hos Landbruksdirektoratet.  Her finner du også mer utfyllende informasjon.

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Mobil 900 82 677

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra