Klimaregnskap

Sunndal kommune fører et eget klimaregnskap for kommunens virksomhet. Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser for kommunens virksomhet.

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan vi påvirker klimaet - altså vårt "fotavtrykk" på miljøet. 

Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

Sunndal kommune vil publisere klimaregnskap for regnskapsåret 2019 i løpet av senhøsten 2020. 

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra