Tettstedsmidler

Sunndal kommune har satt av midler til tettstedsutvikling, som kan benyttes til mindre trivselstiltak og gode prosjekter i lokalsamfunnet. Både lag og foreninger og kommunale tjenester kan søke om midler. Tettstedsmidlene forvaltes av teknikk-, miljø- og kulturutvalget. 

Vilkår for tettstedsmidler

  • Midlene skal brukes til tiltak som legger til rette for aktivitet og trivsel i tettstedene våre.
  • Tiltakene skal være utendørs.
  • Midlene gjelder for tiltak i hele kommunen.
  • Tiltakene skal være tilknyttet områder som Sunndal kommune eier.
  • Tiltakene kan bevilges til kommunale initiativ.


Eksempel på tiltak kan være; lekeanlegg, utendørs treningsapparater, utendørs aktivitetsområder, benker og bord, gapahuker, stiutbedringer med mere.

Hvem kan søke

Lag og foreninger og kommunale tjenester kan søke om midler.

Slik søker du

Send en kortfattet søknad som beskriver tiltaket, samt forventet kostnad på tiltaket og hvordan det er tenkt finansiert.

Søknad sendes til post@sunndal.kommune.no

Behandling av søknader

Henvendelser behandles fortløpende og legges fram for teknikk- miljø og kulturutvalget for vurdering fram til tildelt pott er tom.