Rådgivende enhet for russaker

Den rådgivende enheten for russaker skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. Oppmøte og ruskontroll pålegges av politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.

Oppgaver for enheten

Enhetens primære oppgave er å gi generell informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt, i tillegg til eventuell rustesting.

Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk, utover vilkårene som er satt av påtalemyndighetene.

Organisering i Sunndal kommune

Den rådgivende enheten for russaker kan organiseres slik kommunen finner det hensiktsmessig. I Sunndal kommunen er oppgaven lagt til Psykisk helse i Helsetjenesten.

Lovpålagt oppgave fra 01.07.2022.

Stortinget vedtok 7.juni 2021 etablering av rådgivende enhet for russaker i kommunene.

Etableringen er hjemlet i den nye §3-9 b i helse og omsorgstjenesteloven, som ble vedtatt under behandlingen av regjeringen Solbergs forslag til rusreform.