Restriksjoner på besøk i helseinstitusjoner

29. juni: Presiseringer av besøkrestriksjoner

Sommeren er en sårbar tid og koronasituasjonen kan fort snu. Ferietid fører til større mobilitet blant folk, og dermed øker risikoen for at smitten kan blomstre opp igjen. Helse og omsorgstjenesten frykter koronasmitte, da dette kan føre til mange dødsfall i institusjon. Det er derfor svært viktig at retningslinjene blir overholdt, og at besøkende har forståelse for at bakgrunnen for besøksrestriksjoner er for beboernes beste og for å holde risikoen for smitte så lav som mulig.

Helse og omsorgstjenesten ser behov for å grunngi enkelte punkt i besøksrestriksjonene av 9. juni:

 • Årsaken til at det er satt faste tidspunkt for besøk er at avdelingen skal ha kapasitet og tilgjengelige ressurser for å organisere besøk.
 • Besøket skal være avtalt på forhånd. Minimum en time før besøket starter. Når besøket er avtalt ute skal besøkende møte på avtalt plass. Ansatte bringer pasienten ut. I disse tilfellene er det ikke anledning til å gå igjennom avdelingen. Er besøket avtalt inne skjer dette på pasientens rom. Besøkende går rett til pasientens rom. Ikke innom fellesareal.
 • Besøkende må vaske berøringspunkt.
 • Minimum 1 meters avstand. Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.

I enkelte tilfeller vil det bli foretatt individuelle vurderinger.

 

9. juni: Reviderte retningslinjer for besøk ved helsetunet

Det er svært viktig at retningslinjene for besøk overholdes.

Retningslinjer (gjeldende fra 9. juni kl 12.00):

 • Alle besøkende må være friske
 • Ring avdelingen for å avtale besøk i forkant, minimum 1 time før besøket
 • Besøkstid vil være fra kl 13-14.30 og 16.30-17.30
 • Maks besøkstid 1 time.
 • 3 besøk pr.uke pr pasient
 • Pårørende kan ikke ta med pasienter ut på trilletur eller biltur
 • Om besøket foregår utendørs kommer vi ut med pasienten og henter når besøket er avsluttet
 • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak besøkende ved avdeling D.
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal. De skal gå rett til pasientens rom eller avtalt sted utendørs.
 • Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket.
 • Minimum 1 meters avstand. Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.
 • Besøkende vasker over alle berøringspunkt på rommet med såpe og vann etter besøket. (evt. wipes)
 • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.

 

28. mai: Åpner for besøk ved avdelingene

I tråd med nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det fra fredag 28. mai kl 12.00 for besøk på avdelingene ved Sunndal helsetun.

21. mai: Tilrettelegging for innendørs besøk

Fra 21. mai lettes det litt på restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun. Det vil nå bli tilrettelagt for besøk innendørs til avtalte tidspunkt. Arbeidsstua i kjelleren tas i bruk som besøksrom.

24. april: Beboere ved Sunndal helsetun og pårørende kan treffes ute

Besøksforbud på institusjonen gjelder fortsatt, og det er krevende for beboere og pårørende å ikke kunne møtes. Det legges derfor til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute.


15. mars: Besøksforbud ved Sunndal helsetun

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksforbud hos alle avdelinger ved Sunndal Helsetun. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved Sunndal Helsetun.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksforbudet, slik at pårørende får besøke sine nærmeste ved helsetunet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Unntak for besøksforbud må avklares med personalet før besøket.

 

12. mars: Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.