Barnehage- og skoletilbud

Trafikklysmodellen viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge - og lokalt - som avgjør nivået i kommunen.

I Sunndal kommune er barnehager og barneskoler på GRØNT nivå.

Se informasjon til foreldre om barn og koronavirus (regjeringen.no). 

Les om trafikklysmodellen her.

Skjema koronatesting barn og unge FHI  

 

 

Tidligere informasjon om barnehage og skole

 

27. mai: Grønt nivå

Fra 27. mai settes skoler og barnehager til grønt nivå i tråd med nasjonale lettelser og plan for gjenåpning. Det er lokal smittevernmyndighet som avgjør gjeldende tiltaksnivå ut fra smittesituasjon i kommunen.

20. januar: Tilbake til gult nivå

Fra og med onsdag 20. januar går ungdomsskolen tilbake til gult smittevernnivå, i tråd med de nye nasjonale anbefalingene fra regjeringen. 

4. januar: Nasjonale innstramminger, ungdomsskoler på rødt nivå

Fra 4. januar 2021 innførte regjeringen forsterkede smitteverntiltak, og ungdomsskoler går over til RØDT nivå fram til 19. januar. Elever ved ungdomsskolen veksler mellom fysisk oppmøte og hjemmeskole denne perioden.

25.august: Barn med luftveissymptomer må holdes hjemme

Det er ikke lett å skille mellom vanlige symptomer på forkjølelse, influensa og koronavirus. Derfor er det viktig å få avklart oppståtte luftveissymptomer, og at dette praktiseres likt og i tråd med nasjonale råd.

Barn med nyoppståtte symptomer på luftveissykdom (milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse) skal holdes hjemme. Luftveissymptomer kan være sår hals, tett/rennende nese, hoste og/eller feber.

Også barn bør testes for covid-19 ved oppståtte symptomer. For barn under 10 år kan en se an tilstanden hjemme et par dager før testing foretas.

Når sykdom er over/tilstanden er avklart og allmenntilstanden er god, kan barna komme tilbake til skole/barnehage. Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake selv om de har noe restsymptomer som rennende nese og sporadisk hoste. 

 

Skolestart 17. august

Det er fortsatt gult nivå for skolene i Norge. Dette betyr at skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager, men at skolegården kan bli delt opp. Skoleskyss går som normalt.

Gode smitteverntiltak blir viktig framover, og spesielt at ingen kommer på skolen hvis de er syke, at vi har god håndhygiene og godt renhold.

Last ned informasjonsskriv til foreldre om smitteverntiltak i skolehverdagen (PDF, 163 kB)

 

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak - trafikklysmodell fra 2. juni


2. juni: Tiltaksnivå på gult nivå
Fra 2. juni er tiltaksnivået på gult nivå på nasjonalt plan. Det åpnes videre for at det skal kunne innføres lokale tilpasninger basert på lokal smittevernfaglig vurdering etter hvert. Forskjellen på de ulike tiltaksnivåene er hovedsakelig graden av kontaktreduserende tiltak. Barnehagene og skolene må derfor planlegge bemanning og organisering med bakgrunn i tre ulike scenarier, der åpningstidene blant annet vil variere. 

I Sunndal kommune starter barnehagene og skolene mandag 8. juni med tiltak tilsvarende gult nivå. Det vil si lengre åpningstid og mer normale barnehage- og skoledager med færre kontaktreduserende tiltak. Skoleskyssen vil gå som normalt.

Informasjon til foresatte:

29. mai: Trafikklysmodell for skoler og barnehager
Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Det er helsemyndighetene som beslutter hvilket tiltaksnivå skoler og barnehager skal benytte. Det vil komme egne veiledere på dette.

Se foreløpig informasjon fra kunnskapsdepartementet om trafikklysmodellen.


Gradvis gjenåpning av skoler fra 27. april


Gjenåpning av 5.-10. trinn fra 11. mai
Alle i grunnskolen skal tilbake på skolen i løpet av uke 20, og fortrinnsvis så tidlig som mulig. Noen skoler vil sannsynligvis starte allerede mandag, men de fleste vil bruke mandagen på siste planlegging og organisering av skoleskyss og smitteverntiltakene i skolehverdagen.

Skoleskyss er den største utfordringen. Begrensning i antall busser og sjåfører gjør at det eventuelt kan bli alternering mellom at elevene er fysisk til stede på skolen og har hjemmeskole

Oppstart av skolene vil bli slik:
Mandag: Tredal skole
Tirsdag: Gjøra, Løykja, Sande og Ålvundfjord skoler
Onsdag: Sunndal ungdomsskole

Det vil i løpet av fredag 8. mai komme en første informasjon fra grunnskoletjenesten og skolene til foreldre og foresatte om gjenåpning av skolen.

Sunndal voksenopplæring vil være i gang med en del av elevgruppen på mandag, og ha alle på plass innen tirsdag.

Her kan du se smitteveilederen for skoler 1.-7. trinn (lenke til udir.no).

Se informasjon til foreldre om smitteverntiltak.


Skolen skal åpne for 1. - 4. trinn og SFO fra 27. april. 
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for hvordan smittevernet skal ivaretas, og hvordan opplæringen kan organiseres. Det skal være trygt å sende elevene på skolen og for ansatte å gå på jobb.

Elever som ikke er i risikogruppen (eller som har foreldre/søsken i risikogruppen), oppfordres til å møte på skolen når den åpner. Skolene lager ikke egne opplegg for elever som holdes hjemme. Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten. 

Elevene på 5.-10. trinn fortsetter med hjemmeundervisning inntil ny beskjed blir gitt.

Se informasjon til foreldre om gjenåopning av skoler og SFO, sendt ut 24.4.20

Se informasjon til foreldre med barn i skolen her, sendt ut 21.4 20.

 

Gjenåpning av barnehager fra 20. april

Nasjonale myndigheter har utarbeidet en nasjonal veileder som gir føringer for hvordan barnehagene skal sikre et godt og trygt barnehagetilbud for barn, foresatte og ansatte. 

Her kan du se smitteveilederen for barnehager (lenke til udir.no).

Sunndal kommune har besluttet at barnehagene åpnes tirsdag 21. april. Det er nødvendig med en ekstra dag for å kvalitetssikre og implementere de nye smittevernrutinene. Foreldre/foresatte får informasjon i løpet av dagen 17. april.
Les mer om gjenåpning av barnehagene.

Noen familier har god mulighet til å holde barn hjemme videre en periode. Sunndal kommune legger til rette for at de familiene som ønsker det og har anledning til det, kan søke permisjon fra barnehage- og SFO-plass. Det vil si at de får betalingsfri for en periode uten å miste tilbudet. Foreldre/foresatte er kontaktet direkte om dette. 
 

Stengte barnehager og skoler fra 13. mars

Sunndal kommune har kontaktet alle foreldre til barn i skoler og barnehager og sikret at personell med samfunnskritiske oppgaver får et tilbud til sine barn i skoler og barnehager.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Samfunnskritiske oppgaver
Med samfunnskritiske oppgaver har Helsedirektoratet spesifisert følgende grupper: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene


Regjeringen har gitt en  nærmere spesifisering av virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. 

Se også oversikt i pressemelding fra kommunen om dette (PDF, 353 kB).


Du slipper å betale for barnehage og SFO

Regjeringa har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehageplass og SFO så lenge de er stengt på grunn av koronautbruddet.  

Se informasjon om faktura for SFO og barnehage for mars.