Ulike typer korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset. Tilbudet kan være rullerende,det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Avdelingen har bemanning på helsefagarbeider, sykepleier og spesialsykepleier. Det er tilknyttet lege, fysioterapi- og ergoterapitjenester.  

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov, ernæringsstatus, opptrening og behandling/etterbehandling. Oppholdet kan være rullerende.

 

Avlastning for pårørende

Omsorgsbehovet kan være ut i fra et fysisk eller psykisk behov. Tilbudet kan være rullerende. Det må medføre større behov for hjelp enn det som normalt forventes i hjemmet. Omsorgsarbeidet må være omfattende og særlig tyngende.
Avlastningsopphold kan være med å utsette innleggelse i institusjon, og øke muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

 

Rehabiliteringsopphold

Oppholdet er ut i fra behov for opptrening og rehabilitering etter vurdering av fastlege/sykehusopphold. Målet med oppholdet er å komme tilbake til eget hjem.

 

Korttidsopphold for symptomlindring

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg i sykdomsforløpet og ved livets slutt.

Søk om opphold

Gå til søknadssiden

 

 

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra