Varsel om tilsyn med fyringsanlegg

Sunndal feiervesen vil foreta tilsyn med deres  fyringsanlegg.

Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.
Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold.

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:
- eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
- nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen
- ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
- anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om:
• generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr 


Med hilsen
Sunndal brann- og feiervesen