Pris for sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

Prisene for korttidsopphold justeres årlig.

Betalingssatser 2021:

Egenandel pr. døgn:  kr 175,-

Egenandel for dag- eller nattopphold:  kr 95,-

 

Langtidsplass

Hovedregel for betaling ved langtidsplass:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 9 000 pr. år (2021), kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at du har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen.


Lovgrunnlag

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

Vakttelefon for hjemmesykepleien:        913 86 313

Sunndal helsetun (korttidsavdelingen):    902 13 653

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra