Oppmålingsgebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32), kapittel 5 i gebyrregulativet.

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon, derfor er gebyrer for både 2020 og 2021 vist i tabellene.

Kommunestyret vedtok 16.12.2020 nytt gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider for 2021 tilpasset ny selvkostberegning. Gebyrregulativet trer i kraft 01.01.2021. 

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

  2020 2021
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 520 kr 13 900
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 15 310 kr 20 850
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  2 047 kr 2 085
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 31 561 kr 33 360

Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, er gebyret 80 % av ovenstående gebyr fra og med parsell nr. 6, og 50 % av ovenstående gebyr fra og med parsell nr. 11. Dersom festetomt som innløses tidligere er kartlagt og oppmålt, og det ikke er behov for ny oppmålingsforretning i marka, betales 65% av fult gebyr.

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

  2020 2021
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 520 kr 18 070
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 15 310 kr 25 020
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  2 047 kr 2 085
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 31 561 kr 33 360

 

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, gebyr per eierseksjon

  2020 2021
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 520 kr 13 900
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 15 310 kr 20 085
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  2 047 kr 2 085
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 31 561 kr 33 360

 

1.4 Oppretting av anleggseiendom

  2020 2021
Volum 0 m³ til og med 2000 m³ kr 17 589 kr 30 580
Volum fra og med 2001 m³ - tillegg pr påbegynt daa kr 2 047 kr 2 085
Areal over 10 000 m³ betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 000 m³ kr 33 445 kr 34 750


1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende og uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Det vises til gebyrer i punktene 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 ovenfor.

I tillegg kreves et gebyr på kr 2 047 for rekvisisjoner mottatt i 2020, og kr 2 085 for rekvisisjoner mottatt i 2021.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

3. Grensejustering

3.1 Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

  2020 2021
Areal 0 m² til og med 500 m² kr 7 520 kr 13 900

 

3.2 Grensejustering for anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

  2020 2021
Volum 0 m³ til og med 1000 m³ kr 17 589 kr 30 580

 

4. Arealoverføring

4.1 Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

  2020 2021
Areal 0 m² til og med 500 m² kr 10 121 kr 20 850
Areal fra 501 m², tillegg pr. påbegynt 500 m² kr 1 023 kr 1 390

 

4.2 Arealoverføring for anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

  2020 2021
Volum 0 m³ til og med 500 m³ kr 17 589 kr 30 580
Volum fra 501 m³, tillegg pr. påbegynt 500 m³ kr 1 023 kr 1 390

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

  2020 2021
Inntil 2 punkter kr 3 253 kr 6 950
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt kr 682 kr 695

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

 

  2020 2021
Inntil 2 punkter kr 4 580 kr 10 425
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt kr 1 325 kr 1 390
 For klarlegging av rettigheter betales gebyr etter anvendt tid    

 

7. Privat grenseavtale

  2020 2021
Inntil 2 punkter eller 100 meter grenselinje kr 3 175 kr 5 560
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselinje kr 682 kr 695
Billigste alternativ for rekvirent velges    

 

8. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

10. Utstedelse av matrikkelbrev

  2020 2021
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 230 kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 458 kr 350


Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

11. Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

  2020 2021
Kontorarbeid/feltarbeid kr 665 kr 1 390


 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)