Oppmålingsgebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32), kapittel 5 i gebyrregulativet.

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon, derfor er gebyrer for både 2019 og 2020 vist i tabellene.

Kommunestyret vedtok 12.12.19 økning i gebyrregulativ for kart og oppmålingsarbeider med 2,46 % for 2020.

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

  2019  2020
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 340 kr 7 520
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 14 942 kr 15 310
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  1 998 kr 2 047
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 30 803 kr 31 561

Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, er gebyret 80 % av ovenstående gebyr fra og med parsell nr. 6, og 50 % av ovenstående gebyr fra og med parsell nr. 11. Dersom festetomt som innløses tidligere er kartlagt og oppmålt, og det ikke er behov for ny oppmålingsforretning i marka, betales 65% av fult gebyr.

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

  2019 2020
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 340 kr 7 520
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 14 942 kr 15 310
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  1 998 kr 2 047
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 30 803 kr 31 561

 

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, gebyr per eierseksjon

  2019 2020
 Areal 0 m² til og med 500 m² kr  7 340 kr 7 520
 Areal fra 501 m² til og med 2000 m²  kr 14 942 kr 15 310
 Areal fra og med 2001 m² - tillegg pr. påbegynt daa kr  1 998 kr 2 047
Areal over 10 daa betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 daa kr 30 803 kr 31 561

 

1.4 Oppretting av anleggseiendom

  2019 2020
Volum 0 m³ til og med 2000 m³ kr 17 167 kr 17 589
Volum fra og med 2001 m³ - tillegg pr påbegynt daa kr 1 998 kr 2 047
Areal over 10 000 m³ betales gebyr etter anvendt tid, men med et  minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 10 000 m³ kr 32 642 kr 33 445


1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende og uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Det vises til gebyrer i punktene 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5 ovenfor.

I tillegg kreves et gebyr på kr 1 998 for rekvisisjoner mottatt i 2019, og kr 2 047 for rekvisisjoner mottatt i 2020.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

3. Grensejustering

3.1 Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

  2019 2020
Areal 0 m² til og med 500 m² kr 7 340 kr 7 520

 

3.2 Grensejustering for anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

  2019 2020
Volum 0 m³ til og med 1000 m³ kr 17 167 kr 17 589

 

4. Arealoverføring

4.1 Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

  2019 2020
Areal 0 m² til og med 500 m² kr 9 878 kr 10 121
Areal fra 501 m², tillegg pr. påbegynt 500 m² kr 998 kr 1 023

 

4.2 Arealoverføring for anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

  2019 2020
Volum 0 m³ til og med 500 m³ kr 17 167 kr 17 589
Volum fra 501 m³, tillegg pr. påbegynt 500 m³ kr 998 kr 1 023

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

  2019 2020
Inntil 2 punkter kr 3 175 kr 3 253
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt kr 666 kr 682

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

 

  2019 2020
Inntil 2 punkter kr 4 470 kr 4 580
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt kr 1 293 kr 1 325
 For klarlegging av rettigheter betales gebyr etter anvendt tid    

 

7. Privat grenseavtale

  2019 2020
Inntil 2 punkter eller 100 meter grenselinje kr 3 175 kr 3 253
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselinje kr 666 kr 682
Billigste alternativ for rekvirent velges    

 

8. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

10. Utstedelse av matrikkelbrev

  2019 2020
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 224 kr 230
Matrikkelbrev over 10 sider kr 447 kr 458


Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

11. Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

  2019 2020
a. Kontorarbeid kr 649 kr 665
b. Feltarbeid: Enkeltperson kr 824 kr 844
c. Målelag kr 1 412 kr 1 447


 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Sigurd Stangvik
Leder oppmåling
E-post
Mobil 993 49 854

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april