NATO-øving hausten 2018

Militærøvelse - Klikk for stort bilde Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Sunndal er ein av kommunane som er berørt. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.

Trident Juncture

Øvinga har navnet Trident Juncture, og er ein såkalla «High Visibility Excercise». NATO har ambisjonar om å gjennomføre slike øvingar kvart tredje år, og denne øvinga i Norge har vore planlagt i fleire år.

Øvinga skal skje i perioden 25. oktober til 7. november, og er ein av NATO sine største øvingar.

Det kjem styrker frå 30 NATO-land og det vil være aktiviteter til lands, i vatn og i luft, med ca 53 000 soldatar, 250 fly og helikopter, og 60 sjøfartøy.

Mykje transport av personell og materiell vil skje både før og etter øvingsperioden.

Sjå oversikt over korleis øvinga blir (VG sine temasider)

Mange partar er berørt av og involvert i øvinga, slik som Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Politiet, Fylkesmannen, Mattilsynet, Statens vegvesen m.fl.


Kva skjer i Sunndal

Det vil være rundt 50 soldatar stasjonert på Vinnu i perioden 28. oktober til 7. november. 

Under øvinga er det planlagt ein amfibieoperasjon i Ålvundfjorden 29.-30. oktober, og etter det transport av 1000 mann og 2-300 kjøretøy frå Ålvundfjord til Oppdal. Dette vil pågå 2-3 døgn.

Ifølge Forsvaret sin aktivitetskalender, vil den militære aktiviteten auke betydeleg utover september. Rv 70 vil da få auka trafikk og belastning. Heile oktober vil det vere høg militær aktivitet, med tidvis stor belastning på vegnettet og redusert framkommelegheit. November månad vil bli prega av retur av militært materiell og kjøretøy på vegnettet gjennom Møre og Romsdal.

Sjå informasjon fra Statens vegvesen (PDF, 543 kB)om konsekvensar for vegnettet i øvingsperioden.

I forbindelse med øvinga er lokale tilhøve kartlagt, og berørte partar er/blir kontakta av forsvaret.

Sjå nærare informasjon om kva som skal skje 29.-31.oktober, og viktig informasjon til publikum. (lenke)

 

 

Informasjonsmøte 2. oktober

Kommunen arrangerte tirsdag 2. oktober åpent informasjonsmøte retta mot innbyggjarar generelt, og spesielt mot grunneigarar og andre berørte i Sunndal .

Sjå nærare informasjon om informasjonsmøtet.

Sjå opptak av informasjonsmøtet.


 

Informasjon om trafikk og nærmiljø

Sjå Forsvaret sine informasjonssider om trafikk og korleis øvinga påverkar befolkninga

Sjå nærare informasjon om kva som skal skje og informasjon til publikum

Trafikkinformasjon med kolonnetider

Statens vegvesen kjem dagleg med oppdaterte meldingar om den militære trafikken på sine sider.
Kvar kveld blir det lagt ut informasjon om kolonnetider

 

Presse- og publikumssenter ved Ålvundfjord småbåthavn

I samband med landgang i Ålvundfjord 29.-31. oktober etablerer Forsvaret et presse- og publikumssenter i småbåthavna i Ålvundfjord. Skodelystne og presse blir henvist dit. Frå dette området vil ein ha god oversikt over det som skjer.

Forbud mot småfly og droner

All flygning som ikkje er ein del av øvinga er forbudt i øvingsperioden, 25. oktober – 7. november.

Luftfartstilsynet har oppretta restriksjonsområde under NATO-øvinga, sjå nærare informasjon på forsvaret sine sider, under Droneflyging.


Hotline skadetelefon

Har du oppdaga øydeleggingar på eigedom eller natur, som følgje av øvinga?

Ta kontakt på telefon eller e-post:

400 38 526

mbo@mil.no

 

Meir informasjon

Kontaktinformasjon

Harriet Berntsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 991 57 947

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra