Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Klikk for stort bildeSunndal 2020-2030 Forslag til kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. I planen kan du lese om satsningsområdene for Sunndal kommune, og hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2030. Alle interesserte kan komme med innspill til planen.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunenes overordnede styringsdokument, og handler om hvordan Sunndal kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2030. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet, for arealbruken i kommunen og for kommunen som organisasjon. Til grunn for arbeidet ligger planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 16. juni 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for alle andre langsiktige og kortsiktige planer i kommunen. Den vedtas av kommunestyret og rulleres hvert 4. år, handlingsdelen rulleres hvert år.

Slik har prosessen vært

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel startet opp i mai 2018. Gjennom høsten 2018 ble en bred medvirkningsprosess gjennomført og innbyggere og organisasjoner i Sunndal kunne komme med innspill til planen. Alle 1 450 innkomne innspill ble samlet i ett dokument og tatt med inn i utredningene på ulike temaer.

Arbeidet ble ikke sluttført som planlagt, primært grunnet ønske om forankring i nyvalgt kommunestyre september 2019. Et oppnevnt arbeidsutvalg bestående av Ståle Refstie (AP), Malene Aaram Vike (AP), Jørgen Singsdal (SP), Andreas Gjerde Ulvund (KrF) og Anne Britt Røe Malvik (MDG), har arbeidet med sluttføring av dokumentet i samarbeid med administrasjonen.

De politiske partiene i Sunndal er gitt anledning til å komme med innspill underveis i prosessen.

Mottatte innspill er vurdert i tillegg til arbeidsutvalgets egne vurderinger. Les mer om prosessen og innspillene her.

Hva sier kommuneplanen?

Kommuneplanen er nå et kortfattet og oversiktlig plandokument basert på FNs bærekraftmål og forankret administrativt og politisk gjennom arbeidsutvalgets medlemmer.

Planen utpeker 6 sentrale satsingsområder som anses som sentrale for Sunndal kommune framover, med utgangspunkt i bærekraftmål, utviklingstrekk og nasjonale og regionale føringer.

Sterke trender i samfunnsutviklingen som er lagt til grunn er økt globalisering, klimaendringer og miljøfokus, bærekraft, teknologisering og digitalisering, sentralisering og regionalisering, individualisering, medborgerskap og samskaping og eldre befolkning.

Disse gjenspeiles i satsingsområdene, og på de fleste områder er målene og strategiene rettet inn for å motvirke en negativ utvikling i Sunndal på de ulike områdene.

Satsingsområder og mål er som følger:

1. Folketall, aldersstruktur og bosetting
Mål 1: En attraktiv og mangfoldig kommune med stabilt folketall rundt 7.000 innbyggere i 2030                       

2. Næringsliv, samferdsel og kompetanse
Mål 2: Bærekraftig og variert næringsliv – opprettholde en høy arbeidsplassdekning og rundt 3.800 arbeidsplasser i 2030         

3. Natur, klima og energi
Mål 3: Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder – reduserte klimagassutslipp          

4. Oppvekstmiljø, folkehelse og livskvalitet
Mål 4: God helse, livskvalitet og trivsel for alle

5. Samfunnssikkerhet og beredskap
Mål 5: Samfunnssikkerhet gjennom kompetanse og godt samarbeid

6. Kommunen som organisasjon
Mål 6: Kompetent og omstillingsdyktig - sunn kommuneøkonomi i samsvar med nasjonale anbefalinger 

 

Høring

Kommuneplanen legges nå ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 24. september.

Alle interesserte; innbyggere, lag og organisasjoner, næringsliv osv. kan avgi høringssvar.

Finn høringsdokumentene her.