Årsmelding for Sunndal kommune 2016

Årsmelding 2016 - Klikk for stort bildeÅrsmelding 2016 Årsmelding for Sunndal kommune for 2016 ble vedtatt av Sunndal kommunestyre 14.06.17. Årsmeldinga gir en oversikt over resultater og begivenheter i Sunndal kommune i året som gikk, både når det gjelder den politiske virksomheten og hva som har skjedd i kommunens tjenester.

Les hele dokumentet: Årsmelding for Sunndal kommune 2016
 

Om årsmeldinga

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsrapport for kommunestyret. Årsmeldinga fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater og begivenheter i året som har gått.

Årsmeldinga skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende årsmeldinger pr. enhet. Disse behandles i utvalgene i forkant av behandlingen av den overordnede årsmeldinga. Dokumentet vil likevel gi en god oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

Året 2016

I 2016 ble det gjennomført flere utvidelser av de kommunale tjenestene, bl.a med ny barnehage på Holssand i mai og økning av 8 sykehjemsplasser i september. Drift og utvikling av alle våre tjenester er i tråd med de vedtatte budsjett og planer, og dette er en styrke for hele organisasjonen. Det er god styring i alle tjenestene.

2016 ble et «reformenes år», hvor kommunereform, regionreform og politireform har preget den politiske debatten. Sunndal kommune har vært aktivt med og har hatt en tydelig stemme i dette arbeidet. Kommunereformen ble for Sunndal sitt vedkommende avsluttet etter folkeavstemmingen i april, og kommunestyrets vedtak i juni om at Sunndal skal fortsette som egen kommune.

Ingen sammenslåingsprosess vil si at det blir fokus på videreutvikling av kommunen slik den er. Det er likevel viktig å samarbeide med andre kommuner, og sammen arbeide for en styrket region. Næringssamarbeidet med Surnadal, gjennom SUSU- programmet har vist at innsats og effekt blir sterkere gjennom samarbeid. I perioden 2013-2016 er det til sammen skapt 156 nye arbeidsplasser i de to kommunene, i en tid der de fleste andre kommuner har en nedgang.

Videre har det i 2016 vært en relativt stor utskifting av ledergruppa, med både ny rådmann, plansjef, økonomisjef og barnehagesjef.

Pr. 31.12.2016 var det 7126 innbyggere i Sunndal. Dette er en nedgang på 34 personer i løpet av året.

Sunndal kommune har god økonomi - men må planlegge med at utfordringene kommer. Vi må utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte. Forbedringsarbeid vil derfor være viktig for å utvikle tjenestene framover.

Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat på 24,2 mill kr i 2016, mot 28 mill kr året før. Netto driftsresultat var på 2,9 % i 2016, godt innenfor i dagens kommunale sektor.

Sykefraværet var i 2016 på 6,6 %, noe lavere enn i 2015

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra