Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er eit statleg bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbodet er gratis og landsdekkande.

 

Tilbodet

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. Dei har bøker for både born og vaksne. Tilbodet omfattar òg studielitteratur for studentar ved universitet, høgskule og fagskule. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsentar av tilrettelagt litteratur.

 

Oppdraget

NLB skal bidrage til at menneske med funksjonsnedsetjing som gjer det vanskeleg å lese trykt tekst, kan deltake i samfunnet på linje med andre.