Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til bedrifter, lag og organisasjoner i Sunndal

kalkulator Pixabay Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har satt av midler til kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som har vært særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har i den 3. tildelingsrunden i 2021 fått tildelt 751 000 kroner.

Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler.

Søknadsfrist er 17. oktober.

Kriterier

Søknad/tildeling vil bli vurdert ut ifra følgende punkt:

  • Bedriften er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Det blir lagt spesiell vekt på negative virkninger etter innføring av skjerpa smittevernregler etter nyttår (1.1.2021) som har påført ekstra kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og evt. nedstenging. Også langtidseffekter eller innførte smitteverntiltak i 2020 kan bli vurdert. Du må kunne dokumentere eller vise til omsettingsfall/tap av inntekter.
  • Bedriften kan dokumentere at de faller helt eller delvis utenfor sentrale/generelle støtteordninger for korona-kompensasjon.
  • Bedrifter innen reiseliv, arrangement og service er spesielt aktuelle i tråd med sentrale føringer, men også andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
  • Støtte til omstillingstiltak som har utgangspunkt i at bedriften er rammet av korona-situasjonen, og har satt i verk eller planlegger omstillingstiltak for å sikre arbeidsplassen. 
  • Bedrifter, lag og foreninger som er rammet og som ikke har mottatt noen form for covid-19-støtte tidligere, vil bli prioritert

Søknad

Skriv en kortfattet søknad som inneholder:

  • Kontaktinformasjon til bedriften inkl. org.nr. og kontonr.
  • Hva søknaden gjelder og søknadsbeløp
  • Bakgrunnen for at bedriften søker
  • Legg ved dokumentasjon på inntektssvikt/omsetningstap så langt dette lar seg gjøre, og ev. estimerte kostnader over omstillingstiltak.
  • Bedriften må oppgi annen offentlig støtte i forbindelse med covid-19 mottatt i 2020 og 2021. 

Søknaden må inneholde all vesentlig informasjon, men likevel være så kort og konkret som mulig.

Kreative næringer, lag og foreninger som har tapt inntekter på grunn av covid-19, oppfordres til å søke. Merk at organisasjonsnummer er et krav.

Søknaden skal sendes til Sunndal kommune på e-post: post@sunndal.kommune.no

Samlet ramme vil bli fordelt på søkerne ut ifra informasjon og dokumentasjon, i tillegg til skjønnsmessige vurderinger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ass.kommunedirektør Bjørn Steinland 

Søknadsfrist: 17. oktober 2021