Trivselsmidler til 11 lag og foreninger rundt om i Sunndal

Benk-trivselisunndal - Klikk for stort bildeNærmiljøprosjektet «Trivsel i Sunndal» utlyste i starten av juni midler til trivselstiltak for å stimulere handel, næringsliv, lag og organisasjoner, velforeninger osv til å tilrettelegge for gode møteplasser og trivsel i sentrum eller i nærmiljøet. Det kom in 14 søknader innen fristen, og 11 av disse er nå tildelt midler til gode tiltak rundt om i kommunen

Tiltakene det ble søkt midler om måtte være ny eller eksisterende aktivitet for å skape gode møteplasser, trivsel og folkehelse for nærmiljøene rundt om i Sunndal. Tiltak som har tydelig eierskap og en plan for videreføring er blitt prioritert.

I vurderingen av søknadene har tiltak som er tilgjengelig for allmenheten fått prioritet over tiltak som er begrenset opp mot en spesifikk bruker- eller kundegruppe. Det er også prioritert utvikling av møteplasser framfor vedlikehold og drift.

MIDLENE ER FORDELT SOM FØLGER:
 

Jordalsgrend småbåtlag -  utvikling av havna som møteplass. Tilskudd på kr 10 000,-

Oppdøl Vel – møteplass i Naustbukta, nytt dissestativ. Tilskudd på kr 10 000,-

Grøa IL og Grøa bygdelag –utvikling av møteplass på Grøa stadion. Tilskudd på kr 10 000,-

Fugelvåg Camping – utvikling av friområde i Fugelvågen, innkjøp av lekeapparater. Tilskudd på kr 10 000,-

Ålvundfjord Småbåtlag – havna som møteplass, parkbenker ved Ålvundfjord småbåthavn. Tilskudd på kr 10 000,-

Røhjelløran friluftsområde – støtte til bocciabane og bord med benker. Tilskudd på kr 10 000,-

Sunndal husflidslag – utvikle Borgstua som møteplass i sentrum – støtte til innkjøp av benker. Tilskudd på kr 10 000,-

Sunndalsporten eiendom as. – Sunndalsporten som møteplass, støtte til utvikling av uteområdet. Tilskudd på kr 10 000,-

Gjøra Vel – Sunndalsporten som møteplass, støtte til plen og beplanting av busker ved uteområdet. Tilskudd på kr 10 000,-

Øvre Villabyen Huslag – utvikling av møteplass ved det gamle vaskeriet, innkjøp av grill og parkbenker. Tilskudd på kr 6000,-

Hoelsand dametrim –støtte til utvikling av trimmen som møteplass i Furu skole. Tilskudd på kr 4000,-

 

Hele den avsatte rammen på kr 100 000,- er dermed fordelt.

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra