Oppdatering fra kriseledelsen i Sunndal– Fortsatt viktig med god smittehygiene og testing

Kriseledelsen i SunndalVi går inn i høsten med økende smitte i landet. Regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen, og for å få kontroll på smitten, justeres en del av smitteverntiltakene. Hovedbudskapet er at det fortsatt er nødvendig med innsats, både med smittehygiene og testing.  

I Sunndal har vi heldigvis kommet langt i vaksineringen, og har holdt den fjerde bølgen unna så langt. Kriseledelsen i Sunndal har hatt en gjennomgang av tiltaksnivå lokalt, her er en oversikt over de vurderinger og anbefalinger som gjelder nå.

Testing og smitteovervåking

Det er så langt lite koronasmitte i Sunndal. Noen få er i isolasjon etter å ha avlagt positiv test i andre kommuner enn Sunndal. Det er likevel fare for økt smittespredning også lokalt.

God smittehygiene og lav terskel for å teste
Alle henstilles om å holde avstand, vaske og sprite hender, utvise god hoste- og nysehygiene og holde seg hjemme og teste seg om man får symptomer på luftveisinfeksjon.

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon må teste seg for kokonavirus – også barn. Dette er spesielt viktig nå som det også går forkjølelse.

Opprettholder dagens rutiner for testing og smittesporing
Sunndal kommune har valgt å holde på dagens rutiner når det gjelder testing og smittesporing. Teststasjonen opprettholdes og koronatesting vil fortsatt bli gjennomført der. Teststasjonen vil etter hvert flyttes til gamle Øra skole. Det er for tida ikke testing på helg, men behovet for dette vurderes fortløpende.

Testing av skole- og barnehagebarn
Også barn og unge i skolene og barnehagene i Sunndal skal benytte teststasjonen. Det gjelder også «test for karantene», altså helsemyndighetenes beslutning om at barn og unge nå skal teste seg framfor å gå i karantene om det er smitte i barnehagen eller skolen.

Kommunen forbereder likevel selvtesting med hurtigtester på skolen. Det er kommuneoverlegen og kommunens helsetjeneste som beslutter om og når det blir behov for det, og vil i så fall veilede skolene. Kommunen har god tilgang på utstyr for selvtesting, tilsvarende 20% av befolkningen, og disse vil bli prioritert for bruk i skolene.

Kommunen vurderer om vi skal starte med løpende gruppetesting i skolene for å holde oversikt over smittesituasjonen blant elevene – såkalt kohorttesting. Dette krever samtykke fra foreldrene, og spørsmål om dette vil bli sendt ut i nær framtid.

Hjemmetesting kun et supplement
Hjemmetesting med egne hurtigtester for koronavirus er et supplement til ordinær PCR-testing ved teststasjonen, ikke et alternativ. Alle må uansett teste seg ved teststasjonen.

Justert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantenering)
Helsemyndighetene har varslet nye krav og rutiner for TISK-arbeidet. Hva dette vil innebære, er foreløpig uklart.

Sunndal kommune holder hovedprinsippene i dagens TISK-arbeid inntil videre, til det er klart hva de nye kravene vil bety og hvordan de kan gjennomføres i Sunndal.

Beredskapsnivå i skoler og barnehager

Beredskapsnivået på skolene og i barnehagene holdes på grønt nivå så lenge smittesituasjonen tilsier dette.

Ved smitteutbrudd vil skolene og barnehagene som er omfattet gå over til gult beredskapsnivå. Et smitteutbrudd vil si at flere barn er smittet og/eller at smittevegen er ukjent. Kommuneoverlegen beslutter når det er påvist smitteutbrudd.

Å gå til gult beredskapsnivå vil si å gå tilbake til de smitteverntiltakene som skolene og barnehagene fulgte fram til grønt beredskapsnivå ble innført i vår. Skolene og barnehagene har beredskapsplaner for dette, og er godt kjent med hva det omfatter og innebærer.

Vaksinering

Siste vaksinerunde for voksne (dose 2) gjennomføres denne uka (uke 36). Samtidig gjennomføres vaksinasjon av 12-15-åringer (dose 1). Kommunen venter på avklaringer rundt dose 3 for risikogrupper.

Personer som av ulike grunner ikke er vaksinert eller fullvaksinert vil bli fulgt opp utover høsten.

Kommunen planlegger for vaksinering av afghanske flyktninger som kommer til akuttmottak i Sunndal i siste halvdel av september.