Ønsker brukerrepresentanter til brukerutvalg for helsetjenester

HelsetunparkenSunndal kommune er i gang med å opprette et rådgivende brukerutvalg for helse- og omsorgstjenesten og helsetjenesten.  Nå søker vi aktuelle kandidater til brukerrepresentanter.

Brukerutvalget skal omfatte tjenestene på sykehjem og hjemmesykepleie inkludert psykisk helse og habiliteringsavdelingen.

Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ som på systemnivå skal bidra til å styrke brukermedvirkning og gjennom dette øke kvaliteten på tjenestene.

Brukerutvalget skal

  • Gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Saker som berører enkeltpersoner skal ikke behandles i brukerutvalget.
  • I et brukerperspektiv høres i prosesser som berører strategi, planlegging og utviklingsarbeid på avdelingene. Brukerutvalget skal også gjøres kjent med tilsynsrapporter og avviksbehandling på systemnivå.
  • Være en samhandlingsarena for dialog mellom brukere og tjenester, både når det gjelder store nasjonale satsinger og lokale prioriteringer.

Varighet og honorar

Brukerutvalget velges for to år om gangen, og skal evaluere sin virksomhet etter et års erfaring.

Brukerrepresentantene honoreres i henhold til satser i kommunens reglement for møtegodtgjørelse.

Medlemmer

Brukerutvalget skal ha 14 medlemmer, bestående av sju representanter fra kommuneorganisasjonen, i tillegg til sju brukerrepresentanter. Fire av disse er knyttet til verv i råd/utvalg eller brukerorganisasjon, mens tre er frie brukerrepresentanter fra følgende avdelinger

  • Avdeling for psykisk helse
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Habiliteringsavdelingen (brukerrepresentant eller pårørende/verge)

Det er disse tre brukerrepresentantene som skal oppnevnes av oppvekst- og omsorgsutvalget.

Noe for deg?

Er du tilknyttet en av ovennevnte tjenester, og ønsker å være med i brukerutvalget?

Meld din interesse her innen 12. august 2022.

Eller ta kontakt med Britt Iren Bæverfjord  eller Anne Berit Vullum. 

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Mobil 950 81 824
Anne Berit Vullum
Helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 901 48 016