Budsjett 2023 - kommunedirektørens forslag

Budsjett 2023 - kommunedirektør, ass.kommunedirektør og klima- og miljørådgiver presenterer forslag til budsjett - Klikk for stort bildeBudsjett 2023

Kommunedirektøren presenterer i møte 19. oktober sitt forslag til budsjett for 2023 – økonomiplan 2023-2026 for kommunestyret. Nytt i år er at klimabudsjett er innarbeidet i budsjettforslaget.

Budsjettdokumentet

 > Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026, nettversjon

 > Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026, trykt versjon (PDF, 3 MB)

 

Kommunedirektøren legger forslag til budsjett og økonomiplan fram for kommunestyret før det skal på høring i de politiske utvalgene, samt eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i uke 45 og 46.

Formannskapet skal behandle høringsuttalelser og gi sin budsjettinnstilling 29. november. Budsjettet legges da ut på offentlig høring før kommunestyret skal endelig behandle budsjett og økonomiplan i sitt møte 14. desember.

-Jeg er fornøyd med å kunne legge fram et budsjett for 2023 med styrking av rammene, sier kommunedirektør Randi Dyrnes. Både ny konsesjonskraftavtale og inntekter som følge av bosetting av flyktninger er sentrale faktorer for en styrket inntektsside, sier hun.

-Samtidig ser vi at det er utfordringer i årene framover, både med demografi, ressursinnsats og tjenesteutvikling, samt rekruttering. - Det må jobbes målrettet i hele organisasjonen for å møte disse utfordringene, sier Dyrnes.


Styrket budsjettramme

I budsjettforslaget foreslår kommunedirektøren en styrking av budsjettrammene for 2023 på 49 mill. kroner kr fra rammene gitt tjenestene i gjeldende (reviderte) økonomiplan og 53 mill. kroner fra fjorårets budsjett. 

Noen sentrale grep som er gjort er styrking av innvandrertjenesten på grunn av forventet høy flyktningbosetting, og av helsetjenestenes kapasitet knyttet til vikarleie, overtid, legetjeneste og barnevern.

På den positive siden øker konsesjonskraftverdien etter at kommunen har inngått ny avtale om salg av konsesjonskraft i 2023.
 

Bakgrunn og utfordringsbilde

Flyktningsituasjonen påvirker både inntektssida og utgiftssida de kommende årene. Bosettingen gjør at vi har en positiv befolkningsutvikling det kommende året, men det er mer usikkert hvordan dette blir etter 2023. Det er lagt til grunn at folketallet stabiliserer seg i 2023 på ca 7100 innbyggere.

Det budsjetteres med et negativt netto driftsresultat på 14 mill. kroner i 2024, og på samme nivå i årene som kommer. Det vil bli en krevende situasjon å justere ned utgiftsnivået tilsvarende. 

Demografien er en viktig premissgiver for kommunale tjenesteleveranser, og spesielt helse- og omsorgstjenestene utfordres. Ressurstilgang på kapasitet og kompetanse blir stadig mer utfordrende, og viktige tiltak i den sammenheng er videre utvikling av heltidskultur, samt vurdering av tjenesteleveranser, oppgavefordeling og teknologi opp mot rekrutteringsutfordringene.

Hovedutfordringene i økonomiplanperioden oppsummeres med punktene

  • Usikkerhet i utvikling av antall flyktninger
  • Rekruttering og kapasitet - Omdømmearbeid, tjenesteutvikling, oppgavefordeling, digitalisering
  • Ressursinnsatsen må endres som følge av demografiutviklingen
     

Første klimabudsjett

For 2023 er det aller første forslaget til klimabudsjett utarbeidet. Budsjettet er utarbeidet etter en veileder fra blant annet KS og etter en mal som brukes av mange kommuner.

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som inneholder konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp og oppnå andre vedtatte klimamål. Det viser ansvaret for gjennomføring og vil synliggjøre klimaarbeidet som utføres i virksomheten. Klimabudsjettet inneholder tiltak for å redusere klimagassutslippene knyttet til den kommunale driften. Samtidig er det tiltak som også har positive effekter på blant annet helse og vil redusere luftforurensning.

Siden dette er nytt arbeid for kommunen er det valgt ut noen fokusområder; energiforbruk, maskiner og utstyr som går på drivstoff, transport og tjenestereiser.

For 2023 viser budsjettet at planlagte investeringer i klimavennlige transportmidler og maskiner vil gi en estimert utslippsreduksjon på mist 8,1 tonn CO2-ekvivalenter i 2023 og 17,1 tonn CO2-ekvivalenter hvert år i resten av planperioden.

- Arbeidet med klimabudsjett er nybrottsarbeid og Sunndal kommune vil videreutvikle klimabudsjettet år for år, sier klima- og miljørådgiver Line Nygård. - Vår ambisjon er at klimabudsjettet skal forbedres gradvis gjennom erfaring og kompetanseheving, sier hun.